Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 21. okt. 2012

 

Kyrkja i Vikebygd

 
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Klikk på plakaten over for
å sjå den i stort format
Kyrkjene i Vindafjord får ulik liturgi
Ny, lokal grunnordning for gudstenestene

(10.10.12 SteinarS)  Med over 520 medlemer i Den norske Kyrkja i Vikebygd, - og eit gjennomsnittleg frammøte til gudstenestene på 80 personar i 2011, skulle ein tru at mange var opptekne av korleis det vert å delta i kyrkja frametter.  Men berre ni møtte då Soknerådet kalla inn til soknemøte om "lokal grunnordning for gudstenesta," onsdag 10. oktober.  Møtet vart halde på bedehuset.

Øyvind Valen, som har leia ei nemnd som har sett på liturgien i vår lokale kyrkja, orienterte om forslaget dei har laga til endringar.  Dei har teke utgangspunkt i hovud-strukturen i gudstenestene i dag, og føreslår mindre endringar i denne.  Erfaringar og tilbakemeldingar lokalt er samanhalde med forslag dei fekk på kurs og i sentrale framlegg.  I Vikebygd vil nok dei fleste kjenna igjen gudstenesta også i framtida - og det skal ikkje skremma nokon frå å delta. 

Store forskjellar mellom nabosokn
Fleire var meir uroa over at det kan verta store forskjellar i gudstenestene mellom dei ulike sokna.  I Skjold og Vikedal er det vedteke store endringar, noko ein ikkje har vald å gjera lokalt. -Vedtaket gjeld for 2-4 år, sa sokneprest Johannes Nedrelid.  -Ein kan tidlegast endra framlegget om to år, men det skal seinast evaluerast om fire år.

'Klokkaren' er borte - erstatta av 'Medliturg'
Den gamle skikken med klokkar er skifta ut med omgrepet:  'Medliturg.'  Dette kan vera omlag det same som klokkar har vore til nå, eller at ein inkluderer konfirmantar eller andre til å delta med ulike oppgåver.  Nytt i forslaget er at medliturgen skal orientere om gangen i gudstenesta heilt i starten, etter at ringinga er ferdig. Her vil også kunngjeringane koma. Etter orienteringa slår klokkene tre slag, og gudstenesta kan ta til.  Ein vil også ta i bruk den nye versjonen av "Fader Vår" som frå nå av tek til med: "Vår Far i Himmelen."  I starten av forbøna vil ein minnast dei døde som har gått bort sidan sist gudsteneste og be for dei sørgjande.

I hovudsak vart framlegget til ny gudstenesteordning godt motteke i soknemøtet, men det er soknerådet som endeleg vedtek den nye ordninga.

 

Endring av prostigrenser
Konstituert prost i Nordre Ryfylke fram til nyttår

Overføring til nytt prosti
(17.10.2012 SteinarS)  Det har lenge vore klart at Vikebygd, saman med resten av Vindafjord, skal skifte prostitilknyting. Me har i nokre år hatt prosten vår i Sauda og har tilhøyrt Nordre Ryfylke prosti. Dette prostiet skal leggast ned frå nyttår av og då vil me tilhøyra Haugaland prosti, og prosten vil ha kontor i Haugesund.

Sigfred Sørensen fungerande prost
Tidlegare prost i Nordre Ryfylke prosti,
Arne O Øystese slutta av tenesta og vart pensjonist i slutten av september, ei veke etter at han deltok på jubileumsgudstenesta i Vikebygd.  Som ei overgangsordning skal Sigfred Sørensen fungere i tenesta som prost i Nordre Ryfylke prosti ut år 2012, fortel sokneprest Nedrelid. Sørensen er i dag tilsett som prost i Ytre Stavanger prosti, men er i studiepermisjon frå denne tenesta. Sørensen er busett på Jelsa.

Vikebygd sokneråd informerer om endring i kyrkjeleg tilknyting
Soknepresten i Skjold overtar i Vikebygd

Overføring til nytt prosti
(27.9.12 Ø.Valen)  Det har lenge vore klart at Vikebygd, saman med resten av Vindafjord, skal skifte prostitilknyting. Me har i nokre år hatt prosten vår i Sauda og har tilhøyrt Nordre Ryfylke prosti. Dette prostiet skal leggast ned, sannsynlegvis frå nyttår, og då vil me tilhøyra Haugaland prosti, og prosten vil ha kontor i Haugesund.

Vil Vikebygd få ny sokneprest?
(27.9.12 SteinarS)  Det har lenge vore slik at soknepresten i Ølen har hatt ansvar for Ølen, Bjoa og Vikebygd, medan soknepresten i Skjold har hatt ansvar for Skjold og Vats. Soknerådet i Vikebygd har spelt inn ynskje om at det skal vera felles sokneprest for Vikebygd, Skjold og Vats, noko som kan bli realitet i samband med at det skal tilsetjast ny prest i Skjold på nyåret 2013. Det har tidlegare vore nemnd i bispevisitasrapportane som ei ynskt utvikling. I fleire år har allereie konfirmantane vore hatt konfirmantførebuingane saman med Skjold og Vats, og dette er mellom anna ei av grunnane til endringa. I tillegg budde det vesentleg fleire menneske i Ølen, Bjoa og Vik enn det gjorde i Skjold og Vats. Med endringa blir det ei jamnare fordeling, men når dette vert skreve er endringa ennå ikkje avklara.

Les meir om dette her

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Frå tidlegare

Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org