Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org
 Vindafjord kom. Ledige tomter Skule og Barnehage Turløyper Nærområdet Slekt-søk Kyrkja Kyrkjebladet Vêret vikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |   Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta våren 2016   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra  28. mai 2016

Facebook    -   Twitter

Andre lokale nyheiter !
Media og Arrangement
 

Vegarbeid i Vikebygd
Nye busslommer / leskur

Steinar Skartland 28.5.2016


Bygging av fleire nye busslommer pågår i sentrum av Vikebygd
Bilete teke torsdag 26.5.2016 ved Gamlatunet. Det blir busstopp på begge sider av vegen ved butikken, nord for Gamlatunet og sør for vegen ned til kyrkja.

Mulig omdisponering av Plassavegen?

Grendautvalget informerer (27/5):

Grendautvalget har mottatt kopi av dokumentet som er sendt til kommunen vedrørande omdisponering av Plassavegen.

Dette er ei sak med fleire meiningar og derfor lar vi bygdefolket sjølv komme med innspel og kommentarar vedrørande denne saka. Den vil deretter bli oversendt til sakshandsamar i kommunen.

Vi viser til Vindafjord kommune si postside, kor saka kan lesast. Saksnr 16/1084
https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_vindafjord/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2016001084&Mid1=12376&

Innspel og kommentarar kan sendast som e-post til til post@vikebygd.no som er grendautvalgets eigen postside. Vi gjør merksam på at eit av medlemmane i grendautvalget, Even Bjørnevik, er inhabil og derfor har han ikkje tilgang til denne saka.

Anonyme innspel vil ikkje bli tatt hensyn til, heller ingen munnlege meiningar.

Høyringsfristen er sett til 15/6. Grendautvalget vil deretter sende innspel/kommentarar til sakshandsamar i kommunen.

Vi gjør merksam på at det er bebuarane nemnde i denne sak, som samla har sendt ein privat søknad til kommunen.

Grendautvalget har ikkje vore delaktig i saka, den er kun gjennomlest utan kommentarar av grendautvalget sine medlemmer.

Dei som heller ønskjer å sende brev om saka, kan adressere det til:
Frantz Lea, Vikevegen 1245, 5568 Vikebygd

E-post adresse: post@vikebygd.no

Frantz Lea
Leiar
Vikebygd grendautvalg
 


Ledige tomter i Lio2-feltet midt i Vikebygd
Kort veg til skule, barnehage, kyrkje, idrettsplass, idrettshall, bygdahus og butikk

av Steinar Skartland 25.5.2016


Biletet syner Lio-2 feltet, der det er mange ledige tomter kor asfaltert veg og røyr er lagt fram til tomta. Det er nå 17 tomter som er ledige her. Opplysninger om pris, plassering og storleik kan ein sjå på Tomteselskapet si web-side, Minbit.no.. Prisar varierer frå 280.000 til 500.000 kr, men Tomteselskapet har varsla prisauke frå 1. juli 2016. Så nå gjeld det å vera om seg for dei som vurderer å sikra seg tomt sentralt i Vikebygd.

I den nye kommuneplanen har Vindafjord kommune definert sentrumsområde ved butikken i Vikebygd. Dette kan styrkja utviklinga av bygda. I høyrings-utkast til kommuneplan, punkt 6.3 Sentrum, er teke inn eit vedtak gjort av Formannskapet, som lyder:

"Det vert sett av areal til sentrumsføremål i ... Vikebygd (ved butikken) ..."
"I område som i kommuneplanen vert sett av til sentrumsføremål kan det etablerast forretning, tenesteyting og bustader, i kombinasjon eller kvar for seg. Nokre former for arealbruk som naturleg høyrer under næring (for eksempel handverksverksemd eller utsal av gardsprodukt) kan også tillatast."

"Målet er å skapa bygdesentra som styrkjer lokalsamfunna og byggjer opp under målet om levande bygder. Ei etablering i eit slikt område kan trekkja med seg andre, og på den måten kan ein få synergieffekt og eit miljø som er positivt for bygda, og som motverkar ei sentralisering."
Lio 1 og Naustvik, klikk for stort bilde.
Bilde av Lio 1 feltet ved Naustvik. Kort veg til sjø med fisk og fjell med turstiar.

Ny, men mykje nytta tursti
av Steinar Skartland 

Mange har alt nytta den nye turstien som Roald Årvik har opparbeida og merka, frå Djupava til Sætrefjellet.  I tillegg til Roald si rydding av stien så er det tydeleg at mange har gått til fots her denne våren, og gjort dette til ein synleg sti som er lett å fylgja og langt frå så tung som stien opp Budalen.

 
Ny løype til fjells,
Sætrafjellet og Slåttskarnuten

av Roald Årvik 9.3.2016

- Ved å leggja løypa opp Røssedalen og Slåtteskar, så er ein nok også på attgrodde stiar, skriv Roald Årvik. - No er stien klar, dvs. eg skal få opp nokre skilt før påske. 
Orientering om løypa på: www.ut.no/tur/2.16373 

Oversikt over turløyper i Vikebygd
Les meir om turane her


Ei tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen i Vikebygd
av Steinar Skartland 17. mai 2016


Etter Gudsteneste og kransenedlegging ved minnestøtta, gjekk folket i tog gjennom bygda. Flaggborg, barnehagen, musikkorpset, skulen og så bygdefolket elles. Ved aldersbustadane stansa dei og korpset spela for bebuarane der. Toget enda ved bygdahuset derr det var kafé, leiker, konkurransar og underhaldning.

Sjå fleire bilete frå 17.mai feiringa her


Minnestøtte ved Austre Vikebygd kyrkje

 

Les her meir om
kvar einskild av dei som omkom


Styret kalla inn barne- og ungdomsarbeidet til møte
Thomas og Liv Bakkevigs fond gir viktig støtte
til barne- og ungdomsarbeidet i Vikebygd.

av Steinar Skartland 16.5.2016

Fondet, som vart oppretta med ein kapital på 3 mill. kroner i 2011, skal ikkje vera noko som varer i all framtid. Styret for fondet (Eva Bakkevig, Arne Tveit og Øyvind Valen) har som oppgåve å dela ut av sjølve kapitalen med inntil 10%, eller kr 300.000 i året.
- Til nå har støtta vore kr 1.000,- pr born som deltek i arbeidet til drift, fortel styreleiar Øyvind Valen. I tillegg kjem til investering og til oppstart.
Med det barnetalet som er nå utgjer dette omlag kr 150.000 pr år, men Valen minna også om at det dei siste åra har vore små barnekull i Vikebygd, og at dette framover kan bety mindre samla utbetalingar. Han var tydelig at på at det var midlar til aktivt barne- og ungdomsarbeid som det var snakk om, og ikkje til t.d. trafikksikring av skuleveg.

Fondsstyret hadde kalla inn representantar for dei laga som har fått tilskott, til eit møte måndag 9. mai. Her gjekk dei gjennom retningslinene og kva som er utbetalt. Kvart av laga fekk fortelja om aktiviteten. Korpset, som er ein av mottakarane, gjorde dette ved å stilla seg opp utanfor Gamlatunet før møtet tok til, og spela for dei frammøtte.


Vikebygd skule- og ungdomskorps spelar utanfor Gamlatunet. Dette vart ein del av øvinga til neste arrangement, som er 17. mai.

Tilskott også til dei som skal starte opp noko nytt.
Dei innbydde gjestene til møtet representerte Ungdomsklubben, Speidaren, Laurdagsklubben, Korpset, Idrettslaget og fotballgruppa.  Valen kunne fortelje at det vart delt ut midlar både til drift, investering og til nystarting av aktivitetar. I sistnemnde tilfelle kunne ein nok ikkje visa til medlemstal, men med gode planar for å få i gong aktivitet, kunne ein søkja om stønad frå fondet, på inntil kr 20.000.  
Les også om oppstarten av fondet her


Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546

av Steinar Skartland / kjelde:  Kommunen si årsmelding 2015


Folketalsutviklinga i Vindafjord kommune har flata ut dei to siste åra, etter fleire år med god vekst. Frå 1.1.2014 til 1.1.2016 har veksten vore på 0,47%, fordelt på 0,21% i 2014 og 0,26% i 2015. Frå oppstarten av kommunen i 2006 og fram til no, har veksten vore 8,24%. Det gir ein årleg snittvekst på 0,82%. Det er særleg i perioden 2011-2013 veksten ha vore stor (5,4%).


Kjelde: Kommunen si årsmelding for 2016, s.20-21. Klikk tabellen for å utvide den til alle bygder

Ser ein på perioden 2012-2015 har folkeveksten vore størst i Skjold og Sandeid, medan Vikebygd har hatt størst nedgang. I Imsland, Vats og Bjoa har det vore ein liten nedgang.

Nedgang i barnetalet
Årsmeldinga fortel at: Vikebygd barnehage har nedgang i barnetal, noko som gir grunnlag for drift av berre ein avdeling. Barnehagen er godkjent for 33 born, men hadde is  slutten av årett 16. Personalet er stabilt, og har i tillegg ein flink lærling. Barnehagen følgjer opp prosjekta i Haugalandsløftet og kommune. Kostnadane med å drifta Vikebygd skule og barnehage var kr 8.301.677. Dette er innanfor budsjettet.

Vassverket
I november 2015 overtok kommunen drifta av Vikebygd vassverk. Både driftsoperatørar og administrasjon har brukt mykje tid på å setje seg inn i drift av anlegget, utføre nødvendige tilpassingar og få oversikt over abonnentar.

Les heile årsmeldinga herr


Bilete eller aktuelt stoff til Vikebygd.org
av Steinar Skartland
Travle tider, så eg får ikkje alltid meg med det som skjer eller skal skje i Vikebygd.
Send gjerne inn stoff eller bilder du har tatt, og som er aktuelle.

17. mai.
Har du bilete eller stoff som du trur kan vera eigna til å bli presentert på Vikebygd.org,
så send dette gjerne til:   tips@vikebygd.org

Spesielt om du tar du nokre gode bilete på 17. mai, av folketoget, aktivitetar eller anna.
 


Konfirmasjonen i Vikebygd
blir den 8. mai, klokka 11:00

Dei som då skal konfirmerast er:
   Victoria Veastad; Birge Nagel-Alne; Robert Gausvik;
   Benjamin Larsen Jordan; Johannes Helgesen;
   Marita Berentsen Trovåg; Petter Legøy Årvik;
   Marius Rødde; Tonje Hausberg Bjerga; Helene Olsen;
   Joakim Koltveit; Tobias Storesund Sætre.
Les meir om dette i kyrkjebladet Hyrdingen

Vinnarane i jaktstart Vikesprinten 1. mai
Vikesprinten
Damer, frå venstre: 3. Janne Tjørhom Aashein, 2.Sara Nystrøm Olsen 
1. Vilde Margrete (Alle tre frå Stavanger OK)
Menn: 1. Arild Aasheim (Ganddal IL), 2. Einar Martinsen (Vikebygd IL),
3. Stein Arne Olsen (Stavanger OK)


Vikebygd IL orienteringsgruppa  
Vikesprinten for 22. gong 1. mai
det tradisjonsrike og særprega kretsløpet i orientering

Totalt deltakarar: 120 deltakarar frå 16 klubbar

Vinnaren av sitt første napp i vandrepremien for damer vart Vilde Margrete Sæbbø (Stavanger OK). Saman med lagvennina Sara Nystrøm Olsen nærma dei seg målområdet i lag, men spurten siste hundre metrane skilde dei til slutt med 20 sekund mellom desse jentene i klass D13-14.

Vilde Margrete Sæbbø tid 39.32 (justert 24.32) og Sara Nystrøm Olsen (Stavanger OK).

På tredje plass av damene kom fjorårest vinnar, Janne Tjørhom Aashein (Stavanger OK). Ho brukte reelt litt mindre tid enn dei to på første og andre plass, og sprang løypa på 34.36, Då ho dette året var komen opp ein "klasse," til D15-16, starta ho 8 minutt seinare og enda på justert tid 27.36.

Vandrefatet for damer har nå så mange namn på baksida at det mest blir vanskar med å få inn så mange fleire. Kanskje det får ein eigar neste år.

Arild Aasheim (som opphaveleg er frå Stord, men har budd 20 år i Sandnes) spring for Ganddal IL. Med tida 37.51 (justert tid 28.51) fekk han sitt første napp i vandrefatet, som var nytt for tre år sidan.

Beste løpar frå Vikebygd vart Einar Martinsen som runda løypa på 40.25 (justert: 31.25).

Forholda var gode for o-løpet, som gjekk i skog og beiteområde aust for fylkesvegen gjennom Vikebygd. I relativt flatt terreng med mange gjerder og beiter, men også ein del tettare brakeparti og myrar. Temperatur på 10 grader, skya, men opphaldsvêr.

Litt dramatisk var det ein av løparane kom inn med venstre sida av hovudet raudt av blod og ein kul midt oppå.
- Det var eit tre som ikkje ville flytta seg då eg kom springande, kommenterte løparen som fekk hjelp av andre på laget til å vaska bort blodet og stella såret.

Det var også eigne løyper for dei minste. Her sprang nokre på eiga hand mens andre i lag med mor eller far.

Etter at premieutdelinga og fotografering var over kom endå ein løpar i mål. John Gran Abrahamsen vart registrert inn på tida: 1.58.10 til applaus frå dei andre løparane. Han sprang i klasse H65 og kommenterte smilande: -Ein kan vel ikkje venta anna med desse korte føtene og kroppen. 
Vikesprinten-løpet var prega av å vera eit løp for alle generasjonar, frå born og ungdom, til fleire som hadde passert pensjonsalderen.

Les også om tidlegare løp åra:
2015    2014     2013
    2012

Les meir her

Travel helg i Vikebygd.
78 fotballag spela på Vikeputten laurdag

av Steinar Skartland 30.4.2016

Fotballgruppa i Vikebygd idrettslag rekna med at det kunne komma 2-2500 personar på idrettsbanen i bygda denne laurdagen.

Det var fotball som stod i sentrum med 78 lag frå heile distriktet.  Born frå 6 år og oppover til 12 år spela saman, både ute på grasbanen og inne i den nye hallen med kunstgras. Frå gjestene kom det mange lovord om den flotte hallen Vikebygd har fått på plass.

Omlag 650 born var i aktivitet med fotballspel, og i alt 119 kampar vart gjennomførte gjennom laurdagen.  Her høyrdest mange gledesrop. Frå sidelinja kom oppmuntrande rop og applaus frå foreldre og andre tilskodarar.

Ei stor gruppe med unge, men erfarne spelarar hadde oppgåva å vera dommarar på kampane som skifta kvar halve timen frå klokka 9:00 til klokka 17:00 på ettermiddagen.

mCash - kjøpe pølse med sennep og betale med mobilen
Det var heilt nytt. Å kunna handla i kiosken med ein app på mobiltelefonen. Ikkje dagleg kost i Vikebygd. Likevel var det 3.660 kroner (4,5%) av i alt 81.000 kroner av kiosk-handelen på Vikeputten som skjedde med eit trykk på mobiltelefonen. Ei smart løysing.

Mange har tenkt på: Korleis skal det gå med alle desse lokale aktivitetane om vi ikkje kan nytta kontantar? Kiosk, loddsal, innsamlingsaksjonar, kollekt ... Men løysinga med app på mobilen fungerte godt.  Sparebank 1, som står bak avtalen med mCash, hadde rigga stand på Vikeputten. Her kunne ein få hjelp til å installere appen og prøve den med å kjøpa ein jojo til 1 krone. 

Koordinator for Vikeputten og det store dugnadsarbeidet, Rune Hetland, hadde sjølv hendene fulle med å ropa opp namna på spelarane etter kvart som laga var ferdige med kampane sine.  Alle fekk medalje og diplom med bilde av laget. Her var ein ikkje så oppteken av å registrera resultata, men å delta.

Det meste såg ut til å gå knirkefritt og endå eit vellukka Vikeputten-arrangement vart gjennomført.
 

Gledesutbrudd då ballen hamna innafor målstengene  

Les meir her


Ein laurdag med mange tilbod i Vikebygd
Tulipanar, hageblomar, fotballkamp og China Takeaway

av Steinar Skartland 30.4.2016

Utanføre Joker butikken hadde to medlemmer i Skjold og Vikebygd Lions Club teke oppstilling med eit bord fullt av tulipanar. Plakatar og brosjyrar fortalde at dei 100 kronene som buketten kosta gjekk til arbeid mot rus og narkotika.

Lions klubben med aksjon mot Narkotika
Per Åsmundsen og Hans Egge fortel at den lokale Lions klubben har 17 medlemmer nå, nokre vikebuar er med sjølv om desse to karane er frå Skjold. I dag står dei under slagordet: "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne." 

Dette er ein årleg innsamlingsaksjon som vert arrangert den siste laurdagen i april.  Lions-representantane går ut med ein klår bodskap: "Nei til narkotika!" Lions i Noreg reknar med å samla inn over 5 millionar kroner denne dagen.  Pengane er øyremerka haldningsskapande og rusførebyggjande arbeid blant barn og unge.

Kinesiske Vårrullar og Take Away
Rong Zeng hadde denne laurdagen sett opp gatekjøkkenvogna si utanfor Joker-butikken.

Rong Zeng med China TakeawayHer sel ho nylaga vårrullar til dei som legg turen innom sentrum og daglegvarebutikken i Vikebygd. Og kundar vart det mange av. Mange bestilte vårrullar eller kylling med ris og sursøt saus til familiemiddagen eller laurdags-kosen, og måtte komma tilbake for å henta dette seinare, når det var klart.  Rong Zeng fekk hjelp av Aleksander bak disken, men dei rekna med å halda ope til klokka halv ni på kvelden.
 

Til spørsmålet om ho ville halda fram med å ha ope kvar laurdag, så meinte ho det godt kunne hende. Kanskje med å ha vogna nedfor butikken.

Rong Zeng kan også ta på seg å laga mat til selskap og bestillingar andre dagar enn når ho har vogna open. Det er berre å ringe, sa ho smilande etter ein dag med gatekjøkendrift i Vikebygd, si nye heimbygd der ho har slege seg ned og ser ut til å trivast.

Tilbakemeldingane på maten er god frå alle dei som har vore innom og kjøpt seg litt mat etter kinesisk oppskrift.


Hageblomar på Dommarsnes
av Steinar Skartland 30.4.2016
I vegkanten på Dommarsnes har Torfinn og Aslaug Dommarsnes
rigga seg til med utsal av blomar.
Aslaug og Torfinn Dommersnes

Blomsterutsal på Dommersnes- Eg har jobba 35 år i Høyvik gartneri, fortel Torfinn. Då kjøpte han denne bilen for sal av blomar. Nå er han ein aktiv pensjonist på mange måtar, og nyttar mellom anna noko av tida desse vårdagane til å selja blomar i Vikebygd. Og de mangla ikkje på kundar som kom innom og ville leggja igjen litt i kassaapparatet.  For dei som ikkje hadde kontantar, så hadde han kortautomaten på plass og kunne ta imot betaling også på den måten.

- Eg dyrkar ikkje blomane sjølv, men kjøper dei inn og sel vidare frå bilen, fortel Torfinn medan Aslaug er oppteken av å ta betalt med bankterminalen frå ein av kundane.

Litt usikker vart han då vi ville ha blomar som toler brun-sniglar, men han kom til at Spansk Margeritt truleg var betre enn andre. Litt tidleg kan det ennå vera å planta ute då vi fleire netter i det siste har hatt 3-4 kuldegrader.


Knivstikking i Vikebygd fredag kveld
1 alvorleg skadd, 3 pågripne av politiet

av Steinar Skartland 30.4.2016

Politiet meldte fredag kveld på Twitter om:
- knivstikking i Vindafjord. Ein alvorleg skadd person flydd til Stavanger. 3 personar pågripne, ein skadd må innom Haugesund sjukehus.

Knivstikking i VikebygdHendinga skal ha skjedd i eit hus på Dommarsnes i Vikebygd. Politiet har sperra av vegen opp til hyttefeltet, men opna for at dei som skal til hyttene kan køyra inn vegen sørfrå.

Ein mann i 50-åra blei foken med luftam-bulanse til Stavanger universitetssjukehus, melder abc nyheter. Han er alvorlig skadd. Ein av dei pågripne er i 30-åra, dei to andre er i 20-åra. Ein av de to yngste blei også skadd og sendt til sjukehuset i Haugesund for behandling. Alle tre er heimehøyrande i Vindafjord.  Politiet i Vindafjord etterforskar saka. Les meir på abc nyheter,    Haugesunds avis  og  Grannar


Vinterdag i april
Datoen er 23. april, men i Vikebygd var laurdagen prega av nordavind, snø og haglbyer.
Gjennom veka  som følgde var det solrike dagar, men om natta var temperaturen nede på 2-4 kuldegrader kvar natt.

Hegrekoloni i Ålfjorden
av Steinar Skartland 17.4.2016


I sjøkanten like nord for Trovågfeltet, ved innløpet til Haraldseidvågen, held ein koloni med Hegre fuglar til. Søndag heldt dei til i strandkanten og nytte finvêret.


Nokre av dei tok seg ein rundtur utover vågen. Andre stod berre og observerte i tilefelle det skulle dukka opp noko etandes.
Hegrane ved Trovåg
Hegrefamilien (Ardeiformes, Ardeidae) er ein stor familie med pelikanfuglar. Dei har lange bein og spisse nebb. Dei fleste artar lever i tilknyting til vatn kor dei livnærer seg av fisk, froskar og andre akvatiske organismar.

I Noreg hekkar berre gråhegre.  Den byggjer vanlegvis reiret høgt oppe i store trær, men kan også leggja reiret på ei berghylle. Redet vert bygd av kvistar, lyng og gras, og kan nå en storleik på ca. 1 meter både i bredde og høgde. Der kor den dannar koloniar, byggjer dei reir i nærleiken av kvarandre. Dei same reira blir brukt i fleire år. Dei 3–5 blågrøne egga vert lagde i mars–mai, og vert ruga i ca. 25 dagar av begge foreldra. Ungane forlet reiret etter ca. 7–8 veker.  Kjelde: Wikipedia


GunnSmak saft i NaustvikaSightseeing i Vikebygd med innlagt Loppis
Den store Garasjesalgdagen

av Steinar Skartland 16.4.2016

Mange har huset fullt av ting dei ikkje har bruk for lengre. Gunn Vikingstad fekk ideen og inviterte Vikebuane til å bli med og arrangere garasjesalg, kvar hos seg, eller i lag med ein nabo.

Med strålande solskin vart laurdag 16. april ein suksess for dette kollektive arrangementet.  - Dette er første sommardagen kommenterte Roald Årvik då han stakk innom Aud's garasje.
Men lufta var ikkje varmare enn at kundane måtte ut i sola og varma seg av og til. Der kunne dei hos ein og annan av garasjeutsala få seg vaflar, saft eller kaffi. Det vart mest ein nabofest ut av denne dagen.

Start på rundturen ved Gamlatunet
Løypa starta på Gamlatunet. Her var det utstilt mange fine, brukte ting på eit bord og dei som møtte fram fekk med seg eit kart som viste kor dei andre utsala var - i ni-ti garasjar og tun i bygda. Langs heile løypa hand plakatar som viste veg.

- Me fekk tur rundt i bygda og samtidig fekk me koma inn i hagane til dei som bur her, sa nokre av dei som valde ein rundtur i bygda og syntes dette var flott tiltak.

Gunn Vikingstad kunne vera svært nøgd med oppslutninga om denne ideen. Eit annleis loppemarked, men også så mykje meir. Vandringa frå tun til med eit kart i handa ga meir ei oppleving av å vera på skattejakt. Og mange var det som kunne ta med seg heim saker og ting som kunne strekke seg frå antikvitetar til bruksgjenstandar, handverk og husflidsartiklar. Men også leiker, skiutstyr og bøker.

Gunn kunne visa fram ein garasje med rikhaldig innhald, men det var ikkje alt som var til sals. Det var viktig å passa på at ikkje verktøyet til Ola Harald for med i same rennet.

Utanfor stod eit bord med heimelaga saft, rognebærgele, ramsløkpuré og rabarbra- syltetøy. Produsert av 'GunnSmak', som det stod på dei flotte etikettane. Ga kanskje assosiasjonar til gamle cowboy seriar i NrK med namnet 'Gunsmoke'? Men Festus og James Arness som Mattew Dillon var ikkje å Sjå meir av GunnSmaksjå. Tvert imot var det fredeleg her i solskinet i Naustvika, på den inste av garasjeutsala, som satsa på bøker, dekketøy, ski eller ei bordvifte til varme sommardagar.

Før vi kom så langt hadde vi bak oss ein runde i fleire garasjar i Liofeltet, ein omvisning i ein nyinnflytta bustad og smak på eplesaft produsert hos Elisabeth og Rolf Julsrud. Han viste fram presse og utstyr som dei nytta til produksjonen. Utstyret elles og ei heimelaga leikehytte vitna om at det var ein kreativ og initiativrik familie vi var innom. Dei tok gjerne imot eple frå naboar som ikkje brukte desse sjølv - for å produsera saft.

Fredrik's butikk fann vi også langs Naustvikvegen. Her var litt av kvart for store og små, og også sal av lodd. Både her og i fleire andre garasjar så vi at naboar, slekt og vener stilte opp i saman med litt kvar. Også oppe ved Klokkargarden var ope og utsal, i dag også med bruktbutikk.

Som eit svensk Loppis
Rundturen tok tid då det var mange å prata med og mykje å sjå, men assosiasjonane gjekk til Sverige der skilta med Loppis heng tett langs vegane og kva bygd har fleire som sel brukt utstyr i løer og garasjar.  Vi tør likevel påstå at kvaliteten var høgare i garasjane i Vikebygd enn på Loppis i Sverige. Her var nok ikkje plukka ut så mykje undervegs? Kor me kom så såg me folk som plukka med seg noko, betalte nokre kroner og gjekk nøgde heim.

Dette kan godt gjerast igjen, og får ein like fint ver kvar gong, så blir det lett suksess.

Opplegget nå var at alle som hadde noko for sal, laga til i tunet eller garasjen sin. Gunn & co  laga kart med alle utsalsplassane. Så kunne kundane ta rundturen i bygda. Fin tur - og moglegheiter for mang ein god handel! Les meir her


Liv og røre ved Årvik skule
O-løp med start på Prærien

av Steinar Skartland 12.4.2016Den flate sletta nord for gamleskulen i Årvik skulekrins, vart kalla Prærien av dei som i tidlegare tider gjekk på Årvik skule. 7 årskull i ei skulestove.  Annankvar dag. Vege-tasjonen har teke over stadig meir av området rundt skulebygget, men på Prærien er det hogd og rydda i seinare tider.

Tysdag 12. april var ein flott vårdag med strålande sol. I kveldinga samla det seg 50-60 orienteringsløparar her. Dei kom frå heile Haugalandet til eit av dei mange løpa som dei køyrer gjennom sesongen. Fleire løyper tilrettelagt så dei kunne delta, både unge og vaksne.

På Tindeland er bakkane alt grøne. Slik er det nok ikkje alle plassar. Gammal eng kjem seinare enn den unge.  Ute er fuglesongen sterk frå dei mange som skal stifta heim og leggja egg i reir.  Men ennå er det kald nordavind så ein gjer best i å ha på seg ei jakke om ein ferdast der sola ikkje når fram.


Sola og vårvarmen får fargane fram også i skogen. Sjølv om det ennå er i starten av våren og at knoppar opnar seg. Inne mellom trea i skogen kan ein finna fantastiske farger, som desse mosetuene som det var mange av i skogen ovanfor Bakkjen og Prærien.  Det ligg også ein del rotvelta tre her etter stormane vi har hatt gjennom vinteren.

 
Litt lengre nord står det ei mengd med nakne og daude trestammer. Det er restane etter den store skogbrannen som herja her våren 2006.
 


Søvnlaus kamp for hus og heim.
10 år er gått sidan den store
skogbrannen i 2006

av Steinar Sk. 14.4.2016
 
Det hadde regna så seint som på tysdagen, dei første dagane i mai 2006. Med sol og vind nokre dagar vart det fjorgamle graset oppå bakken inne i skogen, tørt som papir. Ein liten gnist var alt som skulle til.

Ein skogbrann som vart tre gonger større enn Sveio-brannen nokre år tidlegare (1992), hadde starta.
 
Rundt bustadhus på Tindeland slikka flammane frå alle kantar søndagen.
- Han har slåss mot flammehav og intens varme i snart to døger utan søvn. Ved hjelp av uhorvelege vassmengder frå gjødseltankvogna på traktoren håpar han nå at husa er berga frå stadig nye angrep frå skogbrannen, skreiv Stavanger Aftenblad i 2006.

Husa vart berga
Store brannstyrkar frå den ny-etablerte kommunen Vindafjord, Etne, Tysvær og Karmøy saman med sivilforsvar, heimevern, lokale bønder og naboar stilte opp på sløkkinga. Først når forsvaret sine to helikopter og eit brannhelikopter vart sett inn, klarte ein å bremsa brannen som rasa i fleire dagar.
 
Mellom 7.000 og 10.000 dekar skog og mark vart svidd av i brannen mellom Bjoa og Vikebygd. - Det er meir enn heile Utsira, skreiv Haugesunds Avis den gongen.
 
Ver forsiktig med open eld
Det er igjen ein vår med tørt fras i skogen. Solskinsdagar og vind tørkar fort opp det som har overvintra oppå jorda. Så oppfordringa går om å vera forsiktig med open eld og gnistar i skog og mark, men bruk gjerne fritida på dei mange og godt merka stiane vi har.


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 164 842 besøk i 2014. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Tidlegare Nyheiter - Sjå også her

 


Christian Stejskal
Ei multimedia reise til Søppelbyen i Kairo

av Steinar Sk. 6.4.2016

Les meir her


Speidarane til fjells
Nutakassane på plass i Vikefjella

Basert på tekst og bilete frå Øyvind Valen 4.4.2016

Les meir her


Turorienterings-opplegg - Til sals på Vikebygd Landhandel

Vikebygd IL o-gruppa  18.3.2916

Les meir her

Kommune- samanslåing
Vindafjord kommune  hadde ope folkemøte i Sandeid torsdag
7. april


Skal Vindafjord kommune slå seg saman med nabokommunar eller halde fram som eigen kommune?
Det var ikkje så stort frammøte. Er dette interesssant for folk flest?
Les meir her

Garasjebrann
av Steinar Skartland 28.03.2016
Natt til måndag 28. mars melde r-Vest Politidistrikt flg. på Twitter om brann i eit større garasjebygg. Dette vart total skada. Ingen skade på person el. andre bygg. Les også på:  H-avis,    Grannar
Det var ein garasje i Bjoravegen, rett overfor Jokerbutikken, som brann ned til grunnen.  Les meir her


Vikebygd Motorbåtforening

Opna nyoppussa klubbhus

Roald Årvik / Steinar Sk.25.3.16
Etter
150-200 dugnadstimar står huset ferdig med nytt møterom, dusj og HC-toalett.  Det skal også koma ny flytebryggje med fleire båtplassar
Les meir her.


Færre arbeids-
ledige i Vindafjord

av Steinar Skartland 24.3.2016
Mange ledige stillingar og stor variasjon i fag i mars.
Les meir her

Sokneprest Harald Eintveit
Sportsgudsteneste på Fjellstøl palmesøndag
Samla 50 i varmehytta
ved skianlegget

av Steinar Skartland 20.3.16
Les meir her


Ein årleg "før-påske" tradisjon i Vikebygd
Fullt hus og Basar på bedehuset
av Steinar Skartland, 18.3.2016
Basaren er hovuddelen, men her er også innlagt eit lite årsmøte med val av nytt styre, rekneskap og årsmelding. Les meir her


Skulen sin kulturettermiddag
Skulearbeid om lokalmiljøet

av Steinar Skartland 15.3.2016
Middag, konkurranse, utstilling, underhaldning og konsert med Bytunet Antikvariske, trekte fullt hus
Les meir her.

Kvinne truffen av sin eigen bil
Måndag 14.3.2016
Ei kvinne i 50-åra hamna under sin eigen bil i Vikebygd måndag morgon,
melder lokalavisa Grannar. 
Uhellet skjedde på eit gardsbruk i Vik i samband med at ho skulle opne eller lukke ei grind. -Politiet ser på dette som eit reint uhell, seier operasjonsleiar Trond Friberg til Grannar. Les meir her

Ny løype til fjells,
Sætrafjellet og Slåttskarnuten

av Roald Årvik 9.3.2016

- Ved å leggja løypa opp Røssedalen og Slåtteskar, så er ein nok også på attgrodde stiar, skriv Roald Årvik. - No er stien klar, dvs. eg skal få opp nokre skilt før påske. 
Orientering om løypa på: www.ut.no/tur/2.16373 

Les meir om turane herOversikt over turløyper
i Vikebygd

Les meir her


Familiegudsteneste, dåpsskule og Skattejakt
i kyrkja 13. mars

Les meir her


Konfirmantane deltok i faste-aksjonen 14.3.  
Steinar/Brit Nelly 15.3.2016
12 konfirmantar samla inn kr 12 846 til Kirkens Nødhjelp

Les meir her


Årsfest for speidarane
i Vikebygd 6. mars.
Underhaldning og utdeling av nutamerker

Les meir her


Felles årsmøte for Skjold og Vikebygd sokn,
28. februar

Les årsmelding og informasjon her
 


Søndagen innbaud til fjellturar
av Roald Årvik 28.2.2016
Roald Årvik nytta søndag 28. februar til skitur i Vikefjella. Meir om opplevingane

LES HER


INTERESSERT I ORIENTERING?
Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle, også Turorientering.
Les her


TEAM - VINDAFJORD 2016
Team Vindafjord er eit samarbeidsprosjekt på tvers av fotballgruppene i Vindafjord kommune. Vindafjord IL, Ølen IL, SK Vats, Skjoldar IL, Vikebygd IL og Bjoa IL.
Les meir her


Songsvanene
på plass i Vasslivatnet

Steinar Skartland 13.02.2016
Isen har lagt seg på Vasslivatnet for ei lita stund. Så pass at Songsvanene kunne finna seg ein plass oppå, i sørenden.

Les meir her


Flott vintervêr i helga
15.-17. januar

Tur på ski til Vikestølen

av Steinar Skartland 17.01.2016

Les meir om turen her

Liovel med Kakao, kaker, pølser og juletrebrenning
LioVel inviterte til juletrebrenning og kos
Juletrea gjekk opp i røyk

av Steinar Skartland 16.11.2016

Les meir her


Vinter og snø i Vikebygd
Steinar Sk. Januar 2016  

Vinteren er herlig og flott!

Sjå meir her


Kulturprisen til:
Elisabeth og Steinar Nesheim
 -
For måten dei har utvikla garden Nesheim til å verta ein samlingsplass for kreative løysingar, gamle møbler, bilete, bruk av lokale kunstnarar, lokal eller kortreist mat, for å gi innbyggjarane eit tilbod.
Les meir her


"Ei dugande kjerring, brukandes til
litt av kvart
"

av Steinar Sk. 3.1.2016
Hilde Sandbekken fekk Kjerringprisen på ordføraren sin nyttårsfest. Mange andre prisar vart også utdelt.
Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Kulturminister Thorhild Widvey stod for opninga av Kjekt i Vik hallen
Hallen vart opna laurdag 31. okt. Widvey rosa idrettslaget og bygda for den flotte dugnadsinnsatsen.
Les artikkelen her

Les fleire nyheiter frå: 2015 eller frå 2014Grendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

 
Les meir frå årsmøtet 2014
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2015, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2015 var talet 8765. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2014 var auken berre 18 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015


Kommunereforma
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

NrK Rogaland

GRANNAR

Andre nyheiter

 

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

Tenester

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger  Torsdag  9:30 – 16.00 Ingen
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Partal:
Laurdag 10:00 - 14:00 Inger
Oddetal:
Laurdag: 9:00 - 14:00 Ingrid
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
           5376 9345

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen er nå klare med:
"Ut på tur i Vindafjord 2015."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo

Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) innvald i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

Eit fleirtal på 17 av 25 represen-tantar i kommunestyret utgjer posisjonen. Desse 5 partia (Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Bjoa Bygdeliste) samarbeider også om å utarbeida felles framlegg i politiske saker, men partia sine program ligg i botnen for den politiske ståstaden kvart parti har.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker:

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
 
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 25. april 2015
I år: Den 30, april 2016

Fotballturnering som samla heile 75 lag i 2015 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   

Vikestafetten 
Sist 3.juni 2014
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER
17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2014
Nasjonaldagen 2015
Vikestølsmøtet
Sist 28. JUNI 2015
I år vert møtet 26. juni

Årleg tradisjon frå år 1900. Her samlast folket frå dei fem kyrkje-sokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar. Siste søndag i juni eller første søndag i juli.
Les her om møtet i 2014. 
Les her om møtet i 2015. 
Les om 114 år på stølen

Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 !
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.

Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år vert den truleg 5. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.

Familieidrettsdag
Sist arr.:   31.10.15
Les her om arrangementet 2015

Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland

Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har vald Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 


Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Skuledagen 2015-2016
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord våren 2016
2016

2. Juni, Fellesmøte på Bjoa bedehus, Innbjoa.
Alle velkomne


4. juni VIKEBUEN kl 20:00
BYGDAHUSET   Info.
Vikebuens Hageselskap
Sommaravslutning ved styret
9. juni, kl 19:30 Bedehuset
Møte. Jon Magnus Høyvik kjem
frå NLM og Lundeneset VGS.
Alle velkomne
23. juni St.Hans Feiring
på Bryggjebakken
Arr. Vikebuen   Info.
24. juni OLABIL-LØP
i Liofeltet, kl 18:00
Arr. Askev, Jonas og Alfinn
Les meir her
26. juni VIKESTØLSMØTET
Stemne på Vikestølen
Møtestart kl 12:00
Husk:
1 - 1,5 times fottur frå kyrkja.
Arr. eige styre med repr. frå dei 5 kyrkjesokna rundt dette fjellet.
15. august VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


1. sept. VIKEBUEN 20:00

Kveldstur for mat og hygge info


19. sept. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


17. okt. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


10. nov. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


21. nov. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


8. des. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


Speidarprogrammet 2016 ser du her 
Aktivitetsplan 2016
Idrettslaget:
Treningstider,
Klikk her for å forstørra planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2016

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2016
Info om Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2015, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2016
Mai
17. mai feiringa i bilete
Minnestøtta over falne
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Garasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusert
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.

Året 2015
Desember
Tradisjonsrik juletrefest
Mann av huse til kyrkje 24.12
Konsert med lokale krefter
60 unge med levande lys 6.12.
Konsert med koret Scala 4.12
Korpsmusikk og fakkeltog
Grendautval og flyktningar

November
Julemesse på Bygdahuset
Jone i Norske Talenter
Dommarsnes næringsområde
Hardhausen - 6 nutar
Flyktningar til kommunen

Oktober
All-idrettsdag på idrettsbanen
Opning av Kjekt i Vik hallen
Utemøte med speidarane
Vassverket avviklar
Grendautvalet: Møte om vegen
Kommunestyret konstituert
TV-aksjonen 2015
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
Sal av industriområdet
August
Haustfest i Lio
Synfaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Jazzkonsert i Skjold 
Revansj til Bjoa
Morgongudsteneste
Juli
Gode resultat på Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
A-lags kamp Vikebygd - Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon & loppemarked 4.juli
Støtte til idrettslaget
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarane på kanotur
St. Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
På leit etter slekt
Dugnad for Kjekt i Vik hallen
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 31.5.
Kjekt i Vik-hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
Litt frå mai i bygda
April
Vikesprinten 26.4.
Trovåg Mølle
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.2015
Vassverket avviklar
Muligheiter for FV 734 ?
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.
 


Bibliotek og kafé på
Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

 
Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
Speidarane
Speidarwebben
Speidarprogrammet
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa

Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering. LES MEIR HER
om opplegget i 2016
VELKOMMEN
Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Lege - Legevakt
Vindafjord:
Frå 1. sept. 2015 har legevakta same nummer
i heile landet:

Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg
du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf
og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungera som før:
Ølen 53 65 55 55


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
   

 • Legevakt 116 117
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 når det er akutt og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

 


Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir her

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland


Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.

Når vi går tur langs vegen gjennom bygda ser vi stadig nytt søppel som er kasta ut av bilar som |.  Vær så snill - ikkje kast det ut av bilen, men ta det med deg enten heim til din eigne søppelkasse, eller til ein stad der det er søppeldunkar sett opp for at du også kan nytta dei.  Når det gjeld tomme øl- og brusboksar, så lever desse inn når du kjem til ein butikk. det er pant for desse. Ikkje la dei liggja igjen etter deg i veggrøfta til irritasjon for andre i bygda.


Godt feste

103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf    VÊRVARSEL for VIKEBYGD    VÊRVARSEL for Nordabygda    VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170