Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.no Vindafjord kom. Ledige tomter Skule og Barnehage Turløyper Nærområdet Slekt-søk Kyrkja Kyrkjebladet Vêret vikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |    Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta 2017   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra 21. juni 2017

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement
Grunna få påmeldte ved fristen 16. juni må
Rolf Julsrud avlyse både
Vikebygd på Bryggjebakke

    - pga ingen påmeldte

Vikebygd i oppoverbakke
    - pga ingen påmeldte


men kva med Ola-bil-løpet
Vikebygd i nedoverbakke?
     - Ny siste frist for påmelding
       er torsdag 22. juni
       (mandag 19. var det kun 3 påmeldte)

       Har du lyst å delta?
       Påmelding til Askev W Julsrud
       pr. mail:
askwjul@gmail.com   

 

Men det skjer også mykje anna denne helga:
 

Lagar tradisjonsrik sommarsbasar 18. august, for
Sjømannsmisjonen -
i sitt 153. år
av Steinar Skartland 10. juni 2017

I Vikebygd er ei foreining for Den norske sjømannsmisjon som har halde på med aktiviteten sin i mange år.  Dei arbeider for sjømannskyrkjene, som nå vert kalla: Norsk Kirke i utlandet.  Før var det norske sjøfolk sitt møte med ein bit av Noreg i ei framand hamn.  I dag er dei like mykje til for sjåførar på langtransport, nordmenn på oljeplattformar og norske turistar i utlandet.  Sjømannskyrkja på Gran Canaria er vel eit eksempel på det siste.  Kvinnene i foreininga har vore med i mange år.  Før gjekk samlingane på omgang mellom heimane deira.  Nå er det bedehuset som er samlingsstaden.

Kvar sommar inviterer dei til basar på bedehuset.  Då blir det oftast fullt rundt borda. Det er både ein samlingsplass for å møta andre til ein koseleg prat med kaffikoppen og litt mat, medan ein spent lurer på om loddnummer i bøkene eller åresal skal gje utteljing og noko å få med seg heim av fine handarbeid eller innkjøpte gevinstar. 

Fredag 18. august inviterer dei igjen til sjømannsbasaren på bedehuset, fortel leiaren Anne Lise Auestad. Andaktshaldar blir Steinar Tverrli.  I tillegg deltek Else og Kjell Alsaker med song og musikk.

Les også frå jubileumsfeiringa i 2014.


Sjekk vêret i Vikebygd her

Sykkel og Gangsti forbi Vossaplasset
av Steinar Skartland 7.6.2017

Håp om at utbetring av vegen forbi Vossaplasset i Vikebygd kan starta seinhaustes. Trongen for å leggja ny kraftlinje som kabel i jord kan føra til oppstart som eit spleiselag og med kommunal forskottering på Fylkesvegen.
 


Dei smale svingane ved Vossaplasset i Vikebygd (Fv. 734)

Det er endeleg håp om utbetring av vegen forbi Vossaplasset i Vikebygd.  Dei lokale kommunepolitikarane frå Vikebygd hadde kvar for seg sendt inn skriftleg spørsmål om orientering i formannskapet 7. juni, om framdrifta og planane. Einingsleiar for Areal og Forvaltning, Anne Sofie Sandvik, ga ein grundig og optimistisk informasjon.

Kommunestyret i Vindafjord har Sykkel og Gangsti forbi Vossaplasset og til Plassavegen, langs fylkesvege 734, som 1. prioritet på oversikt over lokale utbetrings- og trafikksikringstiltak i kommunen.

Den endelege prioriteringslista er det Rogaland fylke som vedtek seinare i år. Førebels har fylket bevilga 1,5 millionar kroner til planarbeid og oppstart.  Reguleringsplanen er frå 1999 og er dermed forelda, men vegvesenet vurderer om den er eit godt nok grunnlag. Dersom dei finn at denne er tilstrekkeleg, vil det bli utbetra ein teknisk plan for prosjektet og ein vonar dei aktuelle planane kan vedtakast politisk til hausten. Tor Gunnar Skår er engasjert av Vindafjord kommune til å få til minnelege avtalar om grunnavståing mm. Dei fleste grunneigarane har godtatt avtale her nå og ein vonar å bli samde med alle, ein føresetnad for å kunna gå vidare med prosjektet.

Seinhaustes skal det leggjast ny kraftlinje for å sikre straum fram til Trovåg Laks. Det er SØK som står for dette. Linja skal leggjast i jorda langs vegtrasèen. Det blir også vurdert kloakkleidning i same grøft. Ein kombinasjon av dette med bygging av sykkel og gangsti vil gje eit godt spleiselag mellom fylke, kommune og SØK, og ei forsvarleg finansiering.

Dette er ein fylkesveg, så planar og finansiering må godkjennast av fylket. Om så skjer i haust kan kommunen forskottere mellomlegget og arbeidet koma i gong alt i 2017.
 


30 km Fartsgrense i Plassavegen
av Steinar Skartland 7.6.2017

I Formannsskapsmøtet onsdag 7. juni kunne samfunnsutviklar Erik Baust orientere om at det nå ikkje er lenge til at skilting med redusert fartsgrense er på plass i Plassavegen.

- Etter at kommunestyret i sist møte vedtok endring i delegeringsreglementet er det bestilt skilt og gjort tiltak for å få på plass den nye fartsgrensa, fortalde han og hadde tru på at dette skulle vera i orden før sommarferien.

Det er allereie tidlegare innført 30 sone i Naustvika, frå der Naustvikvegen når ned til sjøen.


Årsmelding for Vindafjord kommune
Folketalet
i Vikebygd stabilt
Frå kommunen si årsmelding framgår det at folketalet i Vikebygd har auka med 1 det siste året.  Utviklinga har vore slik: 
1.1.2013:   561
1.1.2014:   558
1.1.2015:   541
1.1.2016:   546
1.1.2017:   547
I heile kommunen var folketalet 8.828 ved årsskiftet.  Ein vekst på 40.

Ei utfordring for skule og barnehage i Vikebygd er lågt fødselstal gjennom fleire år. Når talet på born som tek til i skulen er lågare enn dei som går ut av 7. klasse, vil det totale barnetalet i skulen gå nedover år for år.  Dette kan endra seg gjennom tilflytting av familiar med born.  Auka fødselstal vil få verknad først seks år fram i tid.

Kjelde:  Årsmelding for Vindafjord kommune 2016, side 36-38

Vikebygd kan koma under 30 elevar i skulen!
Barnetalet i skulane fram til år 22/23:

Kjelde: Vindafjord kommune, Tilstandsrapport for grunnskulen 2016

Ei utfordring for kommunen og innbyggjarane i Vikebygd er å arbeida for auka attraktivitet slik at unge vil etablera seg i bygda og at barnefamiliar får lyst å flytta hit. Dette er ei utfordring som både politikarar, administrasjon og grendautval er viktige medspelarar i.  Ikkje minst at vi talar vel om bygda vår.  Negativ omtale kan både hindra at folk flyttar til, og skapa mistrivsel slik at andre flyttar ut. Positiv omtale derimot - både på Facebook og når vener møtest, er viktig for å skapa tru på bygda, både for dei som vil bu her og dei som vil skapa arbeidsplassar her.

Kva kan vi tilby?  Rimelege tomter sentralt i bygda (frå kr 380.000).  Kort veg til skule, barnehage, butikk og anna spennande. Flott musikkorps som born og ungdom (og erfarne) kan få delta i. Idrett og friluftsliv, amatørteater ... snart, fiskerik fjord, Speidarar. Og berre ein halvtimes køyring til fleire store arbeidsplassar på ein veg der det ikkje er køkøyring! Plassabakeriet, Gamlatunet, Bjordal, Vikestølen, kyrkje, bedehus, Bygdahus. Websider, Ja, og mykje meir. 
Ledige stillingar i Vindafjord


Eit klikk her fører deg til Grendautvalet si informasjonsside
Sjå også info på Grendautvalet si
eiga info-side


Du finn utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeidar med HER. Alle referat frå møta, samt anna relevant informasjon, blir fortløpande lagt ut her.

Stell av kyrkjegarden
av Steinar Skartland  5.6.2017

Fleire har reagert på at klypping av graset på kyrkjegarden i Vikebygd ikkje har vore utført slik det skal i seinare tid. Fellesrådet for kyrkjene har ansvar for drift og vedlikehald av dei kyrkjelege eigedommane, og kyrkjeverja skal syta for at dette skjer. Kyrkjene har inngått avtale med eit eksternt firma som skal utføra klypping etter ein fast plan, dvs. kvar 8. dag frå slutten av april. 

Underteikna, som også er representant for kommunen i Fellesrådet for kyrkjene, er lei meg for at dette ikkje har skjedd.  Derfor sende eg melding til kyrkjeverje og leiar i Fellesrådet om den manglande klyppinga, då eg vart gjort merksam på dette. Frå leiar i fellesrådet har eg fått tilbakemelding om at kyrkjeverja, som hadde motteke fleire klager,  tok synfaring på alle kyrkjegardane 28. mai. Dagen etter kalla han inn leiar i klyppeselskapet som lova at dette skulle ordnast opp i og at alle kyrkjegardane skulle klyppast i løpet av veka. Leiaren i klyppeselskapet hadde ikkje sjekka at dei han hadde leigd inn hadde vore på jobb.

Fellesrådet får drøfta kva som har svikta og gjera sitt til at vi får eit godt stell av kyrkjegardane våre.


Klikk her for å laste ned kyrkjebladetLes Kyrkjebladet, juni utgåva, her.
Bilete av alle konfirmantane
Oversikt over Gudstenester og kyrkjelege arrangement

God Pinsehelg 4.-5. juni

Velkommen til Gudsteneste i Vikebygd kyrkje søndag 4. juni klokka 11:00
Ved tidlegare sokneprest Bjarne HjelvikTusen takk til alle som gjorde vår nasjonaldag til
ein gledefest i bygda

av Steinar Skartland 17.5.2017

Les meir om 17. mai her


Caroline (la ned kransen), Asgeir (flagg) Alida og Undine (talarar) og Tonje (flagg).
 


Me likar Vikebygd.org

Eller følg på Twitter
Totalt 129.570 besøk / lesarar i siste 12 mnd. Gj.snitt 355 pr dag (i 2016: 322)

Vi gratulerer årets konfirmantar frå Vikebygd med dagen
Konfirmasjon i Vikebygd 14. mai

av Steinar Skartland 14.05.2017


Konfirmantane frå Vikebygd (i alfabetisk rekkefølgje):
Ada Nagel-Alne, Andrè Fotland Fostenes, Even Larsen, Ingeborg Owe, Jørgen Vik, Mari Larsen (konfirmert i Skjold), Marlin Dommersnes Einarsen, Mirjam Liodden og Renate Frøvik Svendsbøe. Ingrid Handeland frå Skjold var med i konfirmasjonsgruppa i Vikebygd.

Det vart ei flott og spesiell gudsteneste som konfirmantane frå Vikebygd fekk vera del i denne søndagen. Gudstenesta starta med at to born vart døypte. Familie, gjester og bygdefolk til konfirmantar og dåpsbarn fylte benkene til siste plass. Både galleriet og sidebenkene vart nytta denne dagen.

I kyrkja er det også byggjearbeid på gong. Midt i kyrkjeskipet var det gjort plass både til rullestolbrukarar og til ljosgloben ved at nokre benker var korta ned i lengda. Dette gjer at dei som må ha med seg si eigen rullestol kan sitja i lag med dei andre, inne i benkeradene. I tillegg til at det tidlegare er bygd rullestolrampe ute ved hovudinngangen og tilrettelagt også med ein mobil rampe opp til koret og alterringen, så er kyrkja nå ennå meir universelt utforma. Det er også godkjent planar for toalett inne i kyrkja, i søndre delen av våpen-huset. Vassleidning er etablert og det er nok ikkje så lenge til at ein slepp å gå ut og ned til bårehuset for å finna toalett.


Søndagsskule og Chris Show med Øystein
Fullt hus i Ølen Kulturhus laurdag
av Steinar Skartland 14.5.2017

Ei tverrkyrkjeleg dugnadsgruppe med Anne Lise Brekke Lien i spissen fekk Chris Duwe til Ølen laurdag 13. mai. Her hadde han sitt familieshow med søndagsskulepreg på kulturhuset for omlag 250 born og vaksne. 

Han hadde også med seg ungdomar som dansarar og medhjelparar og fleire lokale born på scena. Her var det rom både for humor og bibelhistorie, formidla gjennom forteljing, song, dans og ikkje minst gjennom bruk av dei store dokkene som Chris brukar. Ekte buktalarkunst har han godt tak på.

Ute i gangen hadde søndagsskulen stilt seg opp med stand, representert med krinssekretær Elisabeth Fauskanger og søndagsskulelærar Gunbjørg Nesbu og fleire andre. Dei delte ut søndagsskuleblad, informasjon og CD-plater. Dei siste åra har talet på søndagsskular lege nokså konstant på 80, fortel Elisabeth. Nokre har valt andre
dagar enn søndagen, og kanskje også andre former, som klubb, kor med meir.

I Vikebygd har ein etter fleire år med laurdagsklubb skifta over til å kalla denne for Venneklubben på fredag ettermiddag, men basert på mykje det same opplegget.

Eit flott arrangement som dei vonar vil inspirere til deltaking i søndags-skularbeidet.


Tom Roger Ådland med kyrkjekonsert i Vikebygd
av Steinar Skartland 14.5.2017, foto Berit R. S

Det var første gong Tom Roger hadde eigen kyrkjekonsert i Vikebygd. Og at dette fall i smak tyder nok det at 81 betalande møtte opp for å høyra på.  Det mangla ikkje på lovord frå dei som sat i salen og fekk med seg eit breitt repertoar med song og musikk frå fleire av Cd'ane som Tom Roger Ådland har gjeve ut dei siste åra, også den nyaste som er under produksjon nå.

Vikebygd har ei vakker kyrkje, vel eigna for musikalsk opptreden. Gudstenester er der berre 15-16 gonger i året nå, og kanskje ein 8-10 gravferder og bryllaup. Så mange dagar står bygget tomt.  Då høver det godt at soknerådet kan sjå på ulike former for tiltak for å få nytta dette vakre bygget.  Gi folk høve til å koma der og nyta musikk.


Den gamle fjellstien opp Skiftesdalen
Nye stiar i Vikebygd - rydda og merka

lagt ut av Steinar i samarbeid med Roald Årvik, 12.5.2017
Bilete av Roald Aarvik

Per Vik og Roald Årvik har nå fullført del 2 av prosjektet med å opna opp gamle fjellstiar. Denne gongen er det "Den Gamle Fjellstien opp Skiftesdalen" som er rydda og merka.


Svortufstjørn i skoddeeim

- Dette var noko som var planlagt gjort i fjor sommar/haust, fortel Roald Årvik, - men eg vart arbeidssky på førsommaren. Fekk att litt arbeidslyst tidleg på våren i år, slik at denne stien vart rydda og merka i år i staden

Roald har samla inn og skreve ned mange historiske opplysningar som han har fått frå Per Vik, Johan Owe og Gunnar Birkeland.  Desse kan du lesa meir om her.

- Eller så vil eg nemne at om nokon vil gå denne turen, eller den gamle Fjellstien opp Kleivane, så er no i mai ei god tid å gå, fortel Roald.
-Då er det tørrast å ferdas her.

Les her dei historiske fakta som er samla og om blokka som heng på løypestrengen i fjellsida.


Fiksing på det gamle skulehuset i Årvik
Dugnadsånda lever ennå godt i bygda

av Steinar 6.5.2017

Dugnad på skulehuset

Vårdagen var varm som den beste Vestlands-sommar og 12-15 vaksne pluss ein del born hadde samla seg ved det gamle skulehuset. Dugnadsånda lever godt i bygda, ser vi. Denne dagen skulle det malast utvendig og ein del av taket som var skada skulle fiksast.  I ei bygd med både gardsbruk, entreprenørar og andre nevenyttige lokalfolk er det ikkje vanskeleg å få noko gjort når ein inviterer til dugnad for fellesskapet. 

Den gamle skule vart lagd ned i 1962. Framleis står han med innreiinga som var der då. Pultar der benkene er faste og bordplata skrå. Dette er lokal kulturhistorie. Dei som er noko over 60 år har vore elevar her i barndomen, før skulen vart lagd ned og borna flytta til Vik skule. Nå er også den riven, og ein ny skule på plass. Men Årvik skule - den lever.

Her vil vi ta vare på historia vår. Visa den fram til nye generasjonar. Av og til kjem folk heilt frå Amerika. Dei set pris på å få sjå kor beste- eller oldeforeldra gjekk på skulen, før harde tider tvang dei til å søkja lukka ute i den store verda.  Over havet i båt og vidare til den ville vesten.

Felles måltid under primitive forhold, høyrer med til ein skikkeleg dugnad.  Bordet var snikra i fjor. -Me skulle hadde laga benker og, var eit ynskje som kom fram, men ståande buffé går greitt ute i lyngen på den gamle skuleplassen. Her har aldri vore asfalt, og truleg kjem det heller ikkje slikt her.  Dei vil bevara historia slik ho var. Men det vart snakka om å få ei gravemaskin bort og grava vekk litt av jorda og lyngen rett utanfor huset.  Grus i vegen og mellom huset og utedoen kunne vera bra. Men den gamle skuleplassen er rydda for buskar og tre. Det vart gjort i fjor.  I år så vart litt meir av buskane i ytterkantane fjerna.  Kan ikkje brenna bål på desse i slik tørke, så Kjetil Skartland stilte med traktor og tømmerhengar. Med kranen lasta han buntar av greiner på hengaren og køyrde dei vekk.

Gode kaker var det. Noko er vel kanskje ennå som før. Det var vel damene som kom med kaker og menna med stillas og traktor. Det viktigaste er å kunne delta saman og visa borna at ein kan ha det fint saman i eit arbeidslag som vil forbetra og ta vare på det ein har og den historia vi har bak oss. For å byggja ei god framtid må vi kjenna historia.

Takk til alle som stiller på dugnad og tek eit tak for å gjera bygda og grendene endå trivelegare.  Og takk til dei som set i styret for skulemuseet i Årvik.   Les også her
 Vikesprinten søndag 30. april
Orienteringsløp i Årvik

Klikk for å opne98 løparar og 19 «småtroll» deltok i krets-orienteringsløpet som o-gruppa i Vikebygd hadde ansvaret for søndag 30. april.
av Jon Magne Svendsbøe 3.5.2017

Ein herleg, solrik vårdag møtte dei 98 løparane og 19 «småtrolla» som kom køyrande til kretsorienteringsløp i Årvik søndag 30. april. Toralf Gåsdalen og Jone Bjerga sørgde for at alle parkerte tett på velteplassen ved beitet til Oddvar Hølland som var dagens samlingsplass.

Dagens vinnar i herreklassen, Arild Aasheim, Ganddal IL, og familien hadde faktisk kortast veg til dagens løp der dei kom i båt frå hytta på Håvardsholm. Men dei som hadde reist lengst kom frå Rakkestad i Østfold, Fana i nord, Odda i aust og Egersund i sør.

Klikk her for å opne
Vinnarane i årets Vikesprinten:
3. Inger Tone Nygård (Egersund OK), 1. Vilde Margrethe Sæbbø (Stavanger OK), 2. Janne Tjørhom Aasheim (Ganddal IL), 2. Sigurd Paulsen Vie (Haugesund IL), 1.Arild Aasheim (Ganddal IL)

Dameløparane som sprang ei 3,3 km lang løype var først på veg mot mål. Ikkje overraskande var det fjorårsvinnar Vilde Margrethe Sæbbø, som berre er 14 år, som hadde fått ei bra luke til vinnaren av vandrefatet for to år sidan, Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL. Dette blei også rekkefølgja i mål med Inger Tone Nygård frå Egersund på tredjeplass.

Og som i dameklassen var det same herreløpar som vann i år som i fjor, Arild Aasheim, som opphavleg er frå Stord. Men også i herreklassen hevda ungdommen seg då Sigurd Paulsen Vie, Haugesund IL, og 16 år spurta i mål ikkje langt bak Arild. Deretter strøymde det på med løparar mot mål. Resultata var raskt ute av skrivaren og hengt opp på resultattavla.

Les meir om løpet her

Resultatlista med justerte tider etter handicaptabellen for Vikesprinten.
Total, ujustert resultatliste.


Å leggje seg paddeflat i vårsola
av Steinar Skartland 1.5.2017
Klikk her
Herr og fru padde hadde sin eigen måte å feira 1. mai på. Dei hadde funne seg ein plass i sola, midt i vegen. Rekna vel ikkje med at det kom 1. mai tog forbi Langavatnet. Men ein del to-beinte var det som ferdast opp til Vikestølen og til Trodlafjell i det flotte vårvêret. Herr og fru padde tenkte nok meir på komande generasjonar med rumpetroll som skulle klekkast ut i ein dam der oppe i fjellet. Men dei hadde god tid. Tid til å venta på at desse forvitne to-beinte skulle kara seg vidare og la freden senka seg over stunda deira.
 


Konsert i Vikebygd kyrkje
4. mai, klokka 19:30
Billettar kr 200,-

Arr.: Kulturutvalet i Skjold og Vikebygd sokneråd

KRITIKAR-ROST DYLAN-GJENDIKTING
(Innsendt av Tom Roger Aadland via Soknerådet / Bente Helen)

Rockepoeten Tom Roger Aadlands nye album «Blondt i blondt» (Bob Dylans meisterverk «Blonde on Blonde» gjendikta til nynorsk) har fått ei strålande mottaking av eit samla kritikarkorps. «Suveren nynorsk utgåve av Bob Dylan-klassikar», skreiv Fredrik Wandrup i Dagbladet då plata kom ut, mens NRK P1 Norsk på norsk kåra «Blondt i blondt» til årets album, med følgjande kommentar: «Av og til kommer det skiver som tar pusten fra deg, rett og slett fordi de er så intense og vakre. Dette var en slik oppleving».

Singelen «Eg må ha deg» (ein energisk pop-rock-versjon av «I Want You») har fått mykje speletid på P1, og blei hylla av artistkollegaer då han kom ut. «Bravo!!», skreiv Sivert Høyem på Facebook, og Hellbillies’ Aslag Haugen kommenterte at: «alle som driv i faget låtskriving, veit at fallhøgda her er ekstrem... Tom Roger gjer dette på sitt eige morsmål på meisterlig vis!».

Den siste hausten har Aadland sunge Dylan på nynorsk for fulle hus over heile landet. Og midt oppi det heile, blei altså Bob Dylan tildelt Nobelprisen i Litteratur.

Tom Roger Aadland hadde stor suksess med albumet «Blod på spora» (Dylans «Blood on the Tracks» gjendikta til nynorsk) i 2009. Omfattande turnering over heile landet, universitetsføredrag og bokutgjeving følgde i kjølvatnet, og Tidal kåra opningssporet «Vikla inn i blått» til ein av tidenes beste norske coverlåtar. Aadland har gjeve ut seks kritikarroste album som soloartist, og er kjent for radiolåtar som «Min beste ven på ein dårleg dag» og «Like til mi dør». Han har også skrive tekstane til åtte av tolv låtar på Hellbillies’ nye album «Søvnlaus», mellom anna radiohitane «20 år på vegen» og «Søvnlaus».
 


Dagen alle måtte bukke
Vikeputten - Fotball og glade born
av Steinar Skartland 29.4.2017Tore Espeland - ein av veteranane i VikeputtenLaurdag 29. april hadde Tore Espeland og Rune Hetland hand om mikrofonen og las opp namna på spelarane før dei 'bukka' for Siv Bente Larsen og fekk ein fin medalje om halsen. Deretter var det tid for diplom med bilde av laget. Litt krevjande var det å få laga alle diplomane, så nokre av laga måtte få desse ettersendt.

Nøyaktig kor mange som deltok på Vikeputten, har ein ikkje tal på, men Tore Espeland tar ei rask hovudrekning og anslår at det må ha vore bortimot 550 på dei 73 laga som spela til saman 110 kampar denne dagen. Og alle måtte i tur og orden fram og bukke for å få hengt ein medalje rundt halsen. Her var det ikkje taparar, men berre vinnarar. Les meir her

Dei yngste på laga gjekk ennå i barnehagen
Dei yngste var ennå i barnehagen. G6 og J6 står for at dei blir seks år i løpet av året, og dermed går dei yngste, som er 5 år, ennå i barnehagen. Dei fekk spela kampane sine inne i Kjekt-i-Vik hallen tidleg på dag. Kunstgrasbanen var delt på tvers i fleire banar med eit lågt nett slik at ballen heldt seg på rett bane. Kampane her var målrike. Fleire lag var oppe i 12-15 mål før kampen på to gonger ti minutt var over. Kvart lag fekk spela tre kampar før dei var klare for medaljeutdeling og diplom.

At det var så unge med er ei satsing frå Noregs Fotballforbund som har oppfordra at laga skal la borna bli glade i fotball så tidleg som mogeleg. I NFF sitt verdigrunnlag for barnefotballen, står skreve: "Barnefotballens verdigrunnlag bygger på tre pilarer: Fotball for alle, trygghet + mestring = trivsel og Fair Play". Ei mor kunne strålande fortelje om laga frå Etne og Vindafjord, som ikkje kjende kvarandre frå før, dei vart vener og sat lenge og prata saman etter kampen.


Kjekt i Vik og alle var vinnarar
Mange som kom frå andre bygder måtte skryta over Vikebygd og eldsjelene i idrettslaget som hadde fått til eit slikt bra arrangement og ikkje minst den store og flotte "Kjekt-i-Vik" hallen som kom til veldig god nytte. 

Les meir frå arrangementet og sjå fleire bilete her
 


Nyopning av Vikebygd Landhandel
Skal nå ha ope til klokka 18:00, også laurdagar

av Steinar Skartland 27.4.2017

Gunn Vikingstad sikrar fleire arbeidsplassar i bygda gjennom Vikebygd Landhandel. På nyopningsdagen tok ho sjølv plass i kassen og ekspederte kundane som strøymde på. Inne på drøsestova vart det servert kaffi og kaker til alle som var innom.

Varaordførar Skartland skar av "snora"
som var Joker bæreposar knytt saman til
ei lang remse. 

- Velkommen til hyggelig handel! PS:
Nå blir det åpent til 18:00 på lørdagene også
!

Les meir / sjå fleire bilete her


Vikebygd gratulerer Nancy og Rolf Alne,
som kan fortelja spennande nytt frå Kenya

av Steinar Skartland 22.4.2017

Rolf og Nancy, vigde i Kenya 12. april 2017Den tidlegare kjøpmannen i Vikebygd, Rolf Alne, er van med å reisa i det store utlandet. Både som sjømann gjennom mange år og på ferieturar.  Endeleg har han funne si kvinne i livet og gifte seg 12. april.

- Ja, både eg og Nancy er sjokka over alle som har lest den og alle gratulasjonane som strøymer på, seier Rolf. -Telefonen gjekk seg varm. Tusen takk.

Sjå fleire bilete og les meir om dette her


Eit klikk her fører deg til Grendautvalet si informasjonsside
Grendautvalet si eiga info-side

Du finn utfyllande informasjon om sakene som Grendautvalet til ei kvar tid arbeidar med HER. Alle referat frå møta, samt anna relevant informasjon, blir fortløpande lagt ut her.

I referatet frå Grendautvalet sitt første møte den 18. januar skriv dei i tillegg til saker og årsplan, om vegen vidare:

- Det har dei siste åra vore ein høg aktivitet i   Grendautvalet. Spesielt arbeid retta mot kommunen har tatt sitt frå medlemmene i styret. Vi har en del saker gåande vedrørande oppgradering av veg, gang og sykkelveg og lys, som dette året vil bli følgd opp og purra på. Utover det vil vi ikkje ta nye rundar med kommunen med det første. Vi lar disse sakene få gå sin gang og prøver å fokusera litt meir på å få til positive ting for å auke trivselen i bygda.
Les heile referatet her.

Plassavegen
Ei sak som kommunen har arbeida med i vinter har vore å setja fartsreduksjon på Plassavegen. Rådmannen opplyser at det med utgangspunkt i delegeringsreglementet er kommunestyret som må gjera det endelege vedtaket for ei permanent nedsetjing av farten på kommunevegar.  Det blir laga ei sak om dette til kommande kommunestyremøte.
 


Last ned og les aktivitetsprogrammet for laget Vikebuen:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
  
Sjå laget "Vikebuen" sitt
programhefte 2017
 
 

Ledige jobbar i Vindafjord -


Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 129.570 besøk / lesarar i siste 12 mnd. Gj.snitt 355 pr dag (i 2016: 322)

 


Snorklipping og nyopning av Vikebygd Landhandel
Skal nå ha ope til klokka 18:00, også laurdagar
av Steinar 27.4.2017

Les meir / Bilder - her


Vikebygd gratulerer Nancy og Rolf Alne
Les meir her


Fra USA på leit etter røtene
Fann huset i Stien der bestefaren vart fødd.
av Steinar 22.4.2017

Les meir her


Påske og tur i fjellet
Les meir her


Konfirmantane i fasteaksjonen
Samla inn kr 11.700
Les meir her

Klikk her for å gjere plakaten større

Lån bøker gjennom internett og
Vikebygd Landhandel

Les meir her


Turorientering.
LES MEIR HER  


tur til Vikestølen
av Steinar Skartland 26.3.2016
Ei helg i mars der våren kunne kjennast i lufta tok fleire turen til fjells.

Les meir her

Klikk her for å lese
Skjold og Vikebygd sokneråd -andre året i fellesskap
av Steinar Skartland
30.3.2017
Les årsmelding og planar for soknerådet her

Les meir her
Tilrettelagde og merka stiar i Vikebygd og Vindafjord.

Les meir her


Vikebygd amatørteater er oppretta. Søkjer: Tekstforfattarar
20.3.2017
Ei gruppe unge vaksne har teke initiativet og etablert amatørteater i bygda.

Les meir om dei her


Årsmøte 13. mars:
SØK går inn i Haugaland Kraft

av Steinar Skartland 13.3.2017

Årsmøtet i SØK på Ølen kulturhus måndag 13. mars vedtok planen for omdanning av Skånevik Ølen Kraftlag SA frå samvirkeføretak til aksjeselskap.

Les meir her


Vikebygd Amatørteater
har hatt stiftingsmøte

av Rolf Julsrud 13.3.2017
Dei har som mål sjølvskriven revy til hausten eller vinteren.

Les meir her


 Elevar på Vik Skule
laga til kultur-ettermiddag

av Steinar Skartland 23.2.17
Torsdag 23. februar var det kafé på Bygdahuset, utstilling av elevarbeid og underhaldning både av elevar og innleidde musikkarar.

Les meir her


Lysande objekt synleg
på austhimmelen
Kan ha vore planeten Venus

av Steinar Skartland 23.2.2017
I februar stod planeten Venus godt synleg på austhimmelen etter solnedgang.

Les meir her


Speidarfesten
Fire nutastavar utdelt
av Steinar Skartland 19.2.2017
Tonje Hausberg Bjerga fekk ungdomsstaven til odel og eige. Mona Fostenes imponerte med 110 nuteringar i 2016.

Les meir her

 

Suksess for Arquebus-filmen
Fagert Er Landet

av Steinar Skartland 12.2.2017
Med lokal historie og skodespelarar frå Bjoa
Les meir her

 
Vikebygd i
januar
2017

Fuktig og mild start på det nye året.

Les her litt av det som skjedde i denne månaden.

 


Frå søndagsskule og Laurdagsklubb til Venneklubben
19.2.2017

Les meir her


 Klikk årsmeldinga, eller
Les meir her


årsmøte 5. januar
Frantz Lea gir seg som leiar i Grendautvalet
av Steinar Skartland

Les meir her

Planane for 2017


Du kan sjå video-opptak og direkteoverføring frå kommunestyremøte  (klikk på aktuell sak))


Flott juletrefest

Les meir her


Folketal, busetnad og utvikling i Vikebygd og i Vindafjord.
Av Steinar Sk. 21.12.16

1.1.16 var det 546 busette i Vikebygd. Ein auke på 5 personar. Bygda treng fleire born og innbyggjarar for skule og utvikling..
Les meir herAkofs Wayfarer
av Steinar Skartland 29.12.20166
Onsdag og fredag i romjula fekk dei som vill bli med på omvisning. 40-50 deltok.
Les meir her


Ekstremværet «Urd»
Kraftig storm herja Vestlandskysten. I Vikebygd vart det berre kuling, men om kvelden gjekk straumen
Les meir her

 
Julekonsert med lokale talent
Folk gjekk "mann av huse" for å få denne med seg

Steinar S. 22.12.16
Les meir her

-og politiske saker frå desembermøtet der budsjett var hovudsak
av Steinar Skartland 111
.12.2016
 

Les meir her


Konsert i kyrkje med koret Scala frå Torvastad
av Steinar 9.12.16
35 erfarne songarar, 10-manns orkester og tre dyktige solistar, ga ei uforgløymeleg oppleving

Les meir her

Kyrkjebladet desember.
Les utg. 6 / 2016 som pdf fil
.
Les meir her


Lysmesse i Vikebygd kyrkje
Søndag 4. des.

av Steinar Skartland 4.12.2016
Gunn Vikingstad ville halda fram tradisjonen med å tenne lys på julegrana kombinert med korpsmusikk, fakkeltog og julegraut, ved starten av advent.
Les meir her


Lysa vart tende på julegrana - til korpsmusikk og fakkeltog
Gunn vidarefører tradisjonen

av Steinar Skartland 29.11.16
Les meir her


Fotballaktivitet i Kjekt i Vik hallen søndag 27.11.
Team Vindafjord samling i Vikebygd
For born 9-13 år

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Sol og blå himmel over vakre Vikebygd

Ein flott tursøndag 1. søndag i advent

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Ola Harald Alne og Gunn Vikingstad kåra til
Årets Vikebuar 2016

av Steinar 26.11.2016
For sitt lange og store engasjement for Vikebygd og frivillig arbeid gjennom mange år.  Julemesse i fast tradisjon, arrangert av Vikebuen.
Les meir her


Forsøk på oppstart av Vikebygd Amatørteater
av Steinar nov.16
Liten respons i første omgang, men Kanskje det kjem meir respons
nesta gang?
Global-kafé og bøsseinnsamling 2016
Godt frammøte av Vikebuar på speidarane sin årlege Globalkafe på bedehuset
16. nov..

Les meir her


Ordførar og Fylkesmann opna
Bibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 16
Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats stod bak
arrangementet der heile Bibelen skal lesast
frå onsdag til søndag.

Les meir her


Lyset tilbake på

Vikebygd kyrkje

Litt justering måtte også til for at ikkje folk skulle bli blenda, men mange syntes dette var eit flott tiltak.

Les meir her


Ynskjer å starta amatørteater i Vikebygd.
 
Er det interesse?
spør Rolf Julsrud

Les meir her


Mange møtte i Ølen kyrkje 30. okt., for å ta avskjed med sokneprest
Johannes Nedrelid
Steinar 2.11.2016
Les meir her


Lokal redaksjon i

kyrkjebladet
Les meir her


Grendautvalet
med kreativt møte


(Steinar 18.10.16))

Les meir her

Longåsdalshytta
Longåsdalshytta søndag
2. oktober
Familiedag i fjellet
av Steinar Skartland
Styret for Longåsdalshytta invitert bygdefolket
til fjells og familiedag

Les meir herGunn Vikingstad
overtok butikken 30.9.16.

Les meir her


Familiedag på idrettsbanen
med store og små
Tonje Hausberg Bjerga fekk innsatspokalen

av Steinar Skartland 1. oktober
Les meir her


Eigarskifte ved
Vikebygd Landhandel
Takka Rolf med korpsmusikk, gåver og talar
Korpset spela og Leiar i grendautvalet heldt tale,
og folket gjekk i tog.

Les meir her


Grendautvalet føreslår: Lokal drivstoffløysing i Vikebygd

(Steinar 13.10.16)

Les meir her

Folket i Vindafjord og Etne sa NEI
47% røysta.
24,76% sa ja. 
74,36% røysta nei til samanslåing med Etne

Les meir her


Køar av bilar til kyrkja og
Ei spennande gudsteneste


Vikestølsmarsj med popupmusikk
frå: Rolf Julsrud 6.9.2016,,
i september.

Les også her


Full av idear for daglegvarehandel.
Gunn Vikingstad overtar drifta
1. oktober

av Steinar Skartland, 29.8.2016
Les meir her

Vikebygd Landhandel
Den tidlegare sjømannen legg inn årane
Rolf Alne selde jokerbutikken

av Steinar Skartland, 28.8.2016
Etter 17 år som dagleg leiar for Vikebygd Landhandel AS,
overtek ny eigar

Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.


Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval..
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Les her om Minnesteinenn ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen.

Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.

 


Årskavalkade - Dette hendte i 2016

Les andre nyheiter frå:  2017 herGrendautvalet
Utvikling i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, varaa

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
2017:    547 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar..
Folketalet veks i Vindafjord. Etter ein liten reduksjon aukar det igjen i Vikebygd. Vi har ledige og byggjeklare tomter her i bygda.

Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2017 var talet 8828. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar 2016: 117.003; 
Noreg: 65%; USA 15,6%; 
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no
Speidarprogrammet

GRANNAR

Riks nyheiter

NrK Rogaland NÅ
Oppdater sida for å få

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Måndag 16:30 -ca 20 Ingrid
Tysdag 9:00 - 16:00 Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger
Torsdag  9:30 – 16.00 Inger
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Laurdag stengt
(ope etter avtale laurdag)
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
            5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen med nutakassar i alle bygdene: "Ut på tur i Vindafjord."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo


Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) vald inn i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker::

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 30. april 2016
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 78 lag i 2016 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 1. juni 2016
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 26. Juni 2016

Les her om møtet i 2016. ;
Les her om møtet i 2015. 
Les om 116 år på stølen


Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 og 2016!
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år var den 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


All-idrettsdag
Sist arr.:   1.10.16
Les her om arrangementet 2015
Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016
oppdatert 25.2.2017

Britt Nelly Ness Tveit vald som leiar i soknerådet for 2017.

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har valde Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 


Kommunereforma
 
Lesarar siste 12 mnd: ca.124.826
46% frå PC;  54% frå mobil enh.

HIM DIN Tømmekalender avfall
Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene 
Juni-Juli-August 2017

Program for:
*
Stor-Speidaren

* Små-Speidaren
* Treningstider i hallen
 

2017

23. juni: St. Hans feiring
på Bryggjebakken for all. Tenner bålet kl 18:00
Ta med grillmat
Arr.: Vikebuen


23. juni:
Ta sjansen
Vikebygd på Bryggjebakke
Avlyst pga 0 påmelding:
24. juni: Olabil-løp
i Lio 2 kl. 18:00,
Ny frist:  22.6.
Arr.: Julsrud  Les her
25. juni: Avlyst
pga 0 påmelding: Motbakke sykkelritt
25. juni: Vikestølsmøtet
Vikestølen kl. 12:00 - 15:30
Årleg tradisjon starta år 1900
Arr.: Styret for Vikestølsmøtet Les meir her
24. juni: Olabil-løp
i Lio 2 kl. 18:00
Arr.: Julsrud
2. juli: VIK KYRKJE
kl. 12:00, Gudsteneste
18. aug. BASAR kl 18:00
Sjømannsbasaren
på Bedehuset i Vikebygd
21. aug. Vikebuen arr.:
Strikkekafè

Gamlatunet kl. 19:00
26. aug. HAUSTFEST
LioVel arrangerer haustfest på lekeplassen mellom Lio1 og Lio2, Meir info seinare.
27. Aug.: VIK KYRKJE
kl. 11:00, Gudsteneste
31. Aug: BEDEHUSET
kl. 19:30, Gladsong
7. sept: VIKEBUEN
Kveldstur, mat og hygge
19. sept. Vikebuen arr.:
Strikkekafè
på Gamlatunet kl. 19:00
9. nov. Vikebuen arr.:
Bingo

på Bygdahuset kl. 20:00
 
Speidarprogrammet
ser du her 
Aktivitetsplan 2017
Idrettslaget:
Treningstider i hallen:
Last ned pdf her

Klikk her for å sjå 2017-planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2017

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2017
Info om laget Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for 2016 i Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2017

Mai
17. Mai feiringa
Konfirmasjon i bygda
Merking av nye stiar
Dugnad på Årvik skule
April
Vikesprinten 30.4.2017
Vikeputten 29.4.2017
Nyopning av butikken
Rolf Alne i Kenya
På leit etter røtene i Vikebygd
Påsken 2017
Vikestølstur i sol
Fasteaksjonen - 2017
Mars
Årsmøte/ -melding sokneråd
På tur i Vikebygd
SØK inn i Haugaland Kraft
Vikebygd Amatørteater
Forskjellig frå febr.-mars
Februar
Planeten Venus i vest
Kulturettermiddag
Speidarfest og Nutastavar
Arquebus-filmen
Januar
Januar
Årsmøte i Grendautvalet
2016 -
sjå her
Desember
Forskjellig frå Desember 2016
Omvisning på båten Wayfarer
Musikalsk julegudsteneste
Kommunestyre med budsjett
Lokal julekonsert m fullt hus
Folketalsutviklinga
Julekonsert med Scala
Lysmessa i kyrkja
November
Tenning av julegrana
Team Vindafjord - fotball
Julemessa 2016
Globalaksjonen
Bibelmaraton i Skjold
Vikebygd Amatørteater?
November skjedde det
Oktober
Avskilsgudst. for Nedrelid
Bygda takka Rolf
Grendautvalet - ope møte
Lokal drivstoffløysing
Amatør teater i Vikebygd?
Longåsdals-dagen
Aktivitetsdag på idrettsbanen
September
Eigarskiftehelg på Joker
Folkerøystinga
Spennande gudsteneste
Vikestølsmarsjen med pop-up
August
Ny butikkeigar i bygda
Kyrkjesøndag
Haustfest i Lio
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa Sommarsordførar
På attgrodde stiar
Dugnad for Bygdahuset
China Takeway
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St. Hans feiring 23.6.
Kommunesamanslåing?
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til sals
17. mai feiringa i bilete
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.

Bibliotek og kafé på Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
 
Speidarwebben
Speidarprogrammett
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa
Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering.
LES MEIR HER om opplegget.

Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Vindafjord:
Legevakta nå same nummer i heile landet:
Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Du kjem då til legevakta der du oppheld deg, uansett kvar i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf og mobil, og er gratis.

Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungerer som før:
Ølen 53 65 55 555


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen Ølen 53 65 55 55
   

 • Legevakt 116 1177
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir herr

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

TYSDAGSKVELDAR PÅ LONGÅSDALS-HYTTA

Frå kl. 18:30 og utover kvelden vil det, siste tysdag i månaden i januar, februar, mars og april, vera fyr i omnen og servering av nykokt kaffi på Longåsdalshytta.

Ta på deg hovudlykt og få ein fin kveldstur og koseleg drøs på hytta. Datoar:
31.01, 28.02,
28.03 og 25.04
VELKOMMEN !
Styret for Longåsdalshytta

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170