Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.noVindafjord kom.Ledige tomterSkule og BarnehageTurløyperNærområdetSlekt-søkKyrkjaKyrkjebladetVêretvikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |    Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta 2016-2017   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra 17. januar 2017

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement

ULETREBRENNING LØRDAG 14. JANUAR 2017

13. dag jul var på fredag den 6. januar. Fredag den 13. januar er det 20. dag jul. Då kjem Knut og kaster jula ut. Nå har dei fleste rydda jula ut.

Liovel inviterer også i år til felles juletrebrenning for alle i bygda på lekeplassen mellom felta.  Lørdag 14. januar møtes vi kl. 14:00 på lekeplassen for ei sosial samling.
Brenn opp juletrea frå i fjor og kosar oss med lappar, kake, kaffi og kakao. Vi tar ein pris på 50,- kr pr. tre eller familie for servering.

Vi fyrer opp i bålpanna. Dei som vil kan ta med seg pølser eller anna og grille, om de vil det.  Ønsker alle velkommen til ei hyggeleg stund i lag.

Liovel ved
Aud Jorunn Tordal


Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Årskavalkade - Det hendte i 2016

Den gamle og så den nye tid - side om side på Dommarsnes

Oppå kaien ligg to gamle båtar utan eigar.  Den grøne og kvite berga Kystvakta i 2013. Seinare har den lege til forfall på Dommarsnes.  Les meir om dette her.
 

Grendautvalet med årsmøte 5. januar
Frantz Lea gir seg som leiar i Grendautvalet
av Steinar Skartland 5.1.2017 / oppdatert 8.1.16

Ein liten flokk hadde benka seg i eit kaldt lokale på bygdahuset torsdag 5.1. Men diskusjonane gjekk varmt og forslaga til folkeauke, tilflytting og aktivitet som Grendautvalet vil stå for, var gode og kreative. Årsmeldinga kunne syna både til mykje godt gjennomført arbeid og god økonomi i eit aktivt grendautval, som hadde sett seg gode mål for åra som kjem.

Ein evig smilande leiar viste til det dei hadde oppnådd og særskilt til at:
-Nå står lyktestolpane loddrett, men det tok over eitt år å få dei retta opp.  Heilt utruleg!

Frantz Lea og styret han har leia, har ikkje vore dei som har gitt opp om det kom motstand og det Frantz ser på som kommunal treghet som svar på dei mange innspela for å gjera bygda meir attraktiv. Likevel kunngjorde han at nå ville han gå av som leiar og slutte i grendautvalet. Han fekk både ros for arbeidet, blomar og ein varm klem av Solveig Hortman, som er nestleiar.

Nye styremedlemmer ved dette valet vart Frode Tindeland og Kjetil Andre Skartland, i tillegg til Solveig Hortman, Elisabeth Winterhus Juulsrud og Stein Andor Sundve. Grendautvalet konstituerer seg sjølv, men dei blir ikkje heilt fri for Frantz som nå går inn i valkomitèen.

Han kunne også helsa frå "Gondolbanens venner for kreativitet og utfoldelse." Dei hadde hatt årsmøte og hadde stor tru på Gondolbane for å sikra at alle i bygda fekk retten til ein fjelltur til Trodlafjellet, om dei var dårlege til beins eller låg i sjukeseng. Atle Barane nytta høvet til å etterlysa svar på søknaden om å bli gondolførar.  Ja, det høyrest sprøtt ut, men likevel: Å ha tru på noko og vera eit førebilde for at det finnes ikkje dumme forslag, er viktig.  Grendautvalet har synt at mellom ei rad med forslag til tiltak, så har nokre av forslaga hatt positive resultat.  Fleire utbetringar av vegen til Skjold, er eksempel på dette. Her har Grendautvalet vore ein aktiv pådrivar overfor vegvesen og kommune.

Nå har kommunen sett veg med sykkel og gangsti forbi Vossaplasset på topp av prioriteringslista til Fylket og pressar på for å få oppstart alt i 2017 på prosjektet. Vossaplassbrua er på plass. Uteområdet Bryggjebakken er gjort mykje betre og grillhytte er sett opp, Informasjonsskilt ved Jokerbutikken og nettside med informasjon er på plass. Fleire andre saker står i årsmeldinga som: "Pågår".  Grendautvalet ga også ei støtte til innkjøp av projector på Bygdahuset og fortalde om ulike prosjekt dei har støtta.

Det vart også ein del diskusjonar og innspel om Dommarsnes industriområde. Både trongen for opprydding på sjø og land og lyd frå motoren på skip ved kaien. Det er positivt at kommunen får inntekter frå utleige.  Rune Hetland meinte at vi kanskje var for kjenslevare for lyd i bygda vår.  Litt må vi tola.  Det var også fleire innspel på at utrangert utstyr frå gamle fiskeoppdrett ligg på fjorden i Brunnavika og er umerka slik at det er til fare for båtar som kjem i dårleg lys og kveld.  -Kanskje kan noko av inntektene frå utleige av kaien bli brukt til utbetring av Prestabryggja? var eit av innspela.  Båtane opptek kaien og restane av fiskeoppdrett sperra den litle kaien på Dommarsnes. Entreprenørar som ynskjer å ta inn material sjøvegen treng derfor alternativ kai.

Det nye Grendautvalet fekk med seg fylgjande handlingsplan for 2017-2019:

 • Vossasvingane - Gang- og sykkelsti til Vikebygd sentrum
 • Vidare arbeid med utbetring av Fv 734 Vikevegen (delutbetringar)
 • Gang- og sykkelsti frå Vossasvingbrua til Dommersnes m/lyktestolpar
 • Oppgradering og skoging rundt Plassaelva (etter avtale med grunneigar)
 • Gang- og sykkelsti m/lyktestolpar frå Bygdahuset til Kvamme
 • Dommarsnes Industriområde
 • Fleire innbyggjarar (barnefamiliar)
 • Reklamere for bygda, og vidare arbeid med nettstaden: www.vikebygd.no

Årsmøtet sendte også med dei fylgjande tilleggssaker:

 • Lys i eksisterande stolpar i Lio 2
 • Breiband i Nordabygda
  Arbeidet med dette kan kanskje også koma på dagsordenen når det er vald inn to medlemmer frå denne delen av bygda.

På spørsmål om status for arbeidet med drivstoff-Tanken, så kunne Frantz orientere om at Motorbåtforeningen hadde signalisert ynskje om å få dette til, mest mtp. båtar på fjorden og medlemmer i båtlaget.   (Saksliste-Innkalling til årsmøtet Les årsmelding her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 117.003 besøk / lesarar i 2016. Gj.snitt 320 pr dag (i 2015: 451)

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Så vart det ein flott
Juletrefest på bedehuset

torsdag 29. desember. Av Steinar S.

Her kom både unge, vaksne og eldre for å oppleva ein tradisjonell juletrefest på bedehuset. Julesongar og juleevangeliet var på plass, og barnekoret, leia av Lina og Lene, song og hadde opptrinn med lys. Det var flott at dei ville syngja for oss på juletrefesten

Det vart tid til både mat, utlodding med fine gevinstar, leik og fleire rundar rundt juletreet til kjende julesongar. Vi takkar alle femti som kom og deltok og for alle som gjorde litt kvar for at dette skulle bli ein ekte og flott juletrefest.Bleifossen ein søndag ettermiddag. Fin turvêr midt i desember.

Folketal og busetnad i Vindafjord-bygdene
Tal frå SSB og kommunen

av Steinar Skartland 11.12.2016

Folketalsutviklinga i Vindafjord (Kjelde: Framlegg til økonomiplan)
Pr. 1. januar 2016 var det totalt 8 788 innbyggarar i Vindafjord kommune. Det er ein auke på 23 personar i høve til året før, og utgjer 0,26% vekst. Første halvår 2016 gjekk folketalet opp med 30 innbyggarar, slik at folketalet pr. 1. juli 2016 var 8 818 innbyggarar. Veksten i 2014 var på 0,2% medan 2015 hadde vekst på 1,5%. 2. kvartal 2016 har ein sterkare vekst enn dei føregåande kvartala. Dersom det er ein vedvarande trend, er ein tilbake til same vekst som i 2013. Det kan også vera tilfeldig. Vidare folketalsutvikling vil m.a. vera avhengig av arbeids- og bustadmarknaden.

(Kjelde: kommunen si årsmelding for 2015) Folketalet i Vikebygd har dei siste 10 åra auka med 19 personar og vi var ved årsskiftet 546 fast busette i bygda.


Omtrent alle fastbuande i Vikebygd bur i einebustadar, viser statistikk frå 2011:Politiske saker - Kommunestyret har møte 20.12.
Korleis skal bygda og kommunen utvikla seg vidare?

Kommunestyret og Formannskapet skal i sitt møte den 20. desember drøfta fleire viktige spørsmål som gjeld nettopp dette.

 • Kommuneplanen. Denne har vore ute på høyring og Formannskapet skal drøfta dei innspel til endringar og motsegner frå overordna organ, som er komne inn i høyringa. Arealdelen seier m.a. kor vi skal ha bustadfelt og næringsområde. Innspel og motsegner går fram av saksdokumentet (saka vart utsett i sist møte).
  Elles skal Kommunestyret handsama:
 • Kommunal planstrategi er eit dokument som omhandlar kva planar det skal arbeidast vidare med i kommunen dei neste tre åra fram til 2019.
 • Prioritert handlingsprogram 2017-2020, Idrett, friluftsliv og kulturbygg.
 • Legekontora
 • Taksthefte
 • Budsjett og økonomiplan
 • Handlingsplan for Fylkesvegar 2018-2021. Dette er kommunen sine innspel til kva prioriteringar Rogaland Fylke skal gjera vedtak om. Her føreslår Vindafjord flg. prioritering:
  1. Utbetring av veg og gang/sykkelveg langs Fv734 i Vikebygd
  2. Generell opprusting av Fv. 46 (Knapphus-Ropeid)
  3. Toranesvegen Fv. 735
  4. Planlegging av ny veg mellom Sandeid og Vikedal, Fv 46
  5. Generell opprusting av Fv734 (Skjold-Vikebygd-Utbjoa)
  6. GS-veg frå Knapphus til Kårhus i Vats, Fv. 46
  7. GS-veg frå Lærdal til Økland, Fv. 514.
  (Sjå merknad nedanfor.)
Merknad: Om handlingsplan for Fylkesvegar seier utgreiinga av saka m.a.:
1. Utbetring av veg og GS- langs Fv 734 i Vikebygd
"Dette er eit trafikksikringstiltak som det er lokalt engasjement for, og som Vindafjord kommune ynskjer å prioritere. Utbetring av veg og bygging av GS-veg nærast sentrum bør sjåast i samanheng med legging av kablar for høgspent frå sør for Vossasvingen til Plassavegen, som skal byggast i 2017, og der ein treng rask avgjersle for å kunne utføre felles anleggsarbeid."
5. Generell opprusting av Fv734.
"Store deler av denne vegen er smal og har dårleg kurvatur. Mindre utbetringar på einskild strekk der vegen er så smal at det ikkje er råd for to køyretøy å passere vil vi ynskje å få med her. Viktig del er frå Isvik til Vikebygd, der vi også har næringsområde på Dommersnes."
Det er brei semje om prioriteringslista som vart samrøystes vedteken då den vart handsama i Utval for Drift, Utvikling og Kultur den 28.11.2016. 

Alle saksdokument kan lesast via møteplanen straks dokumenta er klar (1 veke før møtet).  Det er også mogeleg å fylgja drøftingane i kommunestyret direkte på web,
kommuneTV
Sjå her oversikt over alle møte i 2016, med saksdokument

 


Omvisning på Aker Offshore sin Wayfarer
Kapteinen inviterte ombord ved Dommersnes kai
av Steinar Skartland 29.12.2016

Dei ligg side om side, to av Aker Offshore sine stolte skip, spesialbygde for oljeverksemda. Onsdag og fredag i romjula inviterte den nederlandske kapteinen på skipet Wayfarer bydefolket til omvisning.
-Sjefen vart ikkje begeistra då eg foreslo at born også kunne vera med, fortalde kapteinen, med tanke på at det her var gangbru mellom skipa og denne enda i eit stilas på Wayfarer. -Men eg svara han at 10-åringar er sikkert flinkare til å klatra enn dei fleste vaksne, så då fekk eg lov. Og borna hadde ikkje problem med trappene.
På onsdag var det både vaksne og born med på omvisninga.  Ikkje mange. Berre ein vikebu og eit par familiar med ferievikebuar. Men kaptein Levien fortel at på fredag er over 30 påmelde for omvisninga. Omvisninga var vel verdt å bruka tid på, for dei som er interessert i moderne skip og teknologi. Vi takkar for omvisninga og eit positivt initiativ frå kaptein og rederi.


Dei to moderne søsterskipa ruvar meir i terrenget enn den gamle hotellseksjonen som står parkert på land. Akofs Wayfarer er det yttarste skipet og Akofs Seafarer ligg inst.

Seafarer er eit spesialbygd skip for å kunna pumpa slam ned i gamle oljebrønnar for slik å pressa opp meir olje. I dag er det ikkje eit prisnivå på olje som gjer dette lønnsamt, og skipet er for tida utan oppdrag. Botnventilar er stengde og alle system er kopla ned, fortel kapteinen på Wayfarer. Når det skipet får oppdrag kan det ta nokre månader med klargjering før skipet kan gå i oppdrag. M.a. må alle dataprogram oppgraderast og testast på omlag 70 ulike system ombord. Men skipet er elles klart for oppdrag.

Akofs Wayfarer har ein fem-års kontrakt med oljeselskapet Petrobras, og skulle etter oppgradering inn i oppdrag utanfor Brasil. Spesialbygd for montering og demontering av "juletre" (ventilsystem på havbotn) og anna undersjøisk utstyr for oljeverksemda. Marknaden har endra seg noko og det var ikkje bruk for skipet akkurat nå. Dei har likevel kontrakten og skipet ligg i beredskap med eit mannskap på 6 mann ombord.
- Klarer me å få mannskap på plass så er Wayfarer klar for å gå i løpet av ein dag, fortel kapteinen. Alt system og utstyr er oppgradert, vedlikehalde og klar for oppdrag.  Det ser nå ut til at dei får jobb for skipet til sommaren.

Totalt kan skipet ha mannskap på 140 personar. Det er 90 lugarar og skipet er utrusta med fleire kontor for spesialistar frå andre selskap når dei skal utføra oppdrag. Her er kinosal, treningssrom, møterom, konferanserom og stor messe der kokkar syter for god mat.

Dei har fleire ROV fartøy (ubemanna, fjernstyrte undervassfartøy). Mannskapet som handterer desse set i eige kontrollrom.  Det er som å spela dataspel, så ungdommar som har erfaring med dataspel kan gjera det godt i denne type arbeid.

Skipet har 6 dieselmotorar som fungerer som straumaggregat og gir all kraft til båt og utrustning. Alt på båten (maskinrom, kontrollrom mm) er det dobbelt av, i to adskilde sonar. Blir det brann i den eine sonen, kan den stengast av og alt vil gå som før, i den andre sonen. To av mannskapet viste oss rundt i maskinrom og utstyret til dei store vinsjane.

Propellane vert drivne av el.motorar, såkalla trusters. Det er i alt 7 trusters: 1 bak som er hovudframdrift, og seks under båten. Den eine kan senkast ned og roterast i alle retningar.  Til saman gjer dei datastyrte trusterane at båten kan liggja 100% nøyaktig på same plass under arbeidet. Spesialvinsj som senkar ned ROV-ane eller anna utstyr som skal monterast, kompenserer for bøljehøgd på opptil 4-5 meter, slik at kroken med utstyret nede på havbotnen er på nøyaktig same nivå heile tida.  Les også her
Les meir om båten her.


Tre over kraftlinja ved Årvikvegen - Uvêret URD
Straumbrot i 4-5 timar måndag kveld
av Steinar Skartland 27.12.16

Vestlandet vart ramma av kraftig uvêr måndag. det vart meldt om bøljehøgder på opp til 20 meter ute langs kysten.  Men inne i Ålfjorden var det mykje rolegare og stormfloa vart ikkje meir enn ein halvmeter over normal flo, sjølv om kulingen nok ruska godt i tre og hus denne kvelden.

Likevel opplevde bygda å vera utan straum i fleire timar. Klokka 20 forsvann lyset i husa etter at kraftlinja bles ned ved Årvikvegen.  SØK var ute på feilsøking og kunne kopla frå den sonen som var nede slik at mange fekk lyset tilbake alt i 22 tida.  I Nordabygda måtte dei venta fram til halv eitt om natta før det igjen kom lys i lampane.

Varslinga til innbyggjarane var god frå SØK, som kl. 21:38 meldte til abonnentane på SMS:
"Feil på høgspentlinje er lokalisert ved Årvikvegen. Arbeidslag for feilretting er på vei."


yr.no:
Melding om ekstremværet «Urd» for


Vestlandet sør for Stad
I ettermiddag, måndag, auking til vestleg full og periodevis sterk storm, tidleg i kveld dreiande nordvest. Det er venta vindkast på 35-45 m/s innover land. Seint i kveld minkande vind. Det vil også bli høge bølgjer langs kysten, signifikant bølgjehøgde på 11-13 m. Maksimal bølgjehøgde på 20-25 m. Mellom Lindesnes og Stad er venta høy vannstand i ettermiddag og kveld, estimert til 75-90 cm over verdiane oppgitt i tidevasstabellen.

Beskriving av vêrsituasjonen:
I dag, måndag morgon, ligg eit stormsenter med trykk 955 hPa i Norskehavet. Stormsenteret går søraustover og kjem inn mot Sunnmøre seint i ettermiddag.

OBS-varsel for Vestlandet sør for Stad:
Frå søndag ettermiddag til måndag kveld er det venta lokalt mykje nedbør.
I løpet av 36 timar er det venta lokalt 70-100 mm nedbør.

Austre Vikebygd:
Unngår det verste uvêret.  Vasstand i er varsla til å verta 1 meter høgare enn normalt. Klokk 9:40 var dette målt til ca 50 cm over normalt og vert truleg lågare ut over dagen.
Følg med på flomålet her
Uvêret aukar opp frå kl. 14, med størst vindstyrke kl. 18-22:
Stiv kuling, 15-17 m/s frå nordvest.

(Klikk meteogrammet får å få oppdatert melding)

Send gjerne inn spektakulære vêrbilete fra Urd si herjing i Vikebygd 2. juledag.


Folk i Vikebygd ville til kyrkje julaftan.
Godt frammøte til ei flott gudsteneste
juleafta.
av Steinar Skartland 25.12.2016

Allereie ein halvtime før gudstenesta tok til vart benkene fylte opp med festkledde Vikebuar og tilreisande som skulle feira julekvelden hos familie og venner i Vikebygd. Etter kvart er det ein tradisjon at korpset er med og spelar. «Eg har døypt det om til Familiekorpset», kommenterte Brit Nelly då ho introduserte dei. Dei spela både åleine og saman med kyrkjeorgelet som Arne Tveit handterte. Han hadde også med seg Helge Veastad på sologitar på eit par av musikkstykka.


Korpset under leiing av sin faste dirigent, Andreas Ulveraker.

John Ådnøy las juleevangeliet og tala utan manuskript. Om alle murane vi kjenner. Den i Betlehem, muren i Berlin, den påtenkte muren mellom USA og Mexico og om den kinesiske muren.  Den muren som skil mellom menneska. Så starta han også talen med å oppfordra alle til å snu seg i benkene og ynskja "God Jul" både til dei som sat framføre og dei som sat bak. Vi fekk vera med å riva ned nokre murar, vi og, med smil og gode ord. Han Jon visste korleis han skulle få folk interesserte i bodskapen i juleevangeliet.


Og Jon fortalde kva englane sa då dei synte seg for Gjetarane:  «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.»

Ved sida av presten var laga til ei krubbe med eit barn (ei dukke) oppi. Den skulle vera med og minna oss om kvifor vi feirar jula. Ei fullsett kyrkje med over 250 deltakarar syner at kyrkja betyr noko for folket i bygda, og mange ville starta feiringa i lag, i kyrkja.
Fulle benker på ei musikalsk julegudsteneste
 


Julekonsert med lokale talent
Folk gjekk "mann av huse" for å få denne med seg

Steinar S. 22.12.16

Eit allsidig og flott program på julekonsert i kyrkja laurdag 17. desember. 230 store og små hadde funne vegen til kyrkja for å få med seg eit variert musikk og songutval framført av ei rekkje lokale talentar, der nokre etter kvart har blitt kjende i eit større distrikt enn bygda.  Dei hadde øvde i lang tid - og det for berre ein konsert. Truleg har det vore både inspirerande og kjekt med dei treffpunkta øvingane har vore i lang tid.


Songarar og musikarar var her:
Arne Tveit (piano og keyboard), Even Larsen (trommer), Håvard Tveit (bassgitar), Helge Veastad (gitar) og songarane: Vegar Skartland, Sunniva Tveit, Iselin Eidhammer Tveit og Lina Fisk Eide.

Dei song både kvar for seg og som eit felles husorkester under konserten. Stor spennvidde i songvalet som dei hadde øvd på i fleire månader. Her frå avslutningsnummeret, ein moderne versjon av 'Hark now hear the angels.'

Og det er ikkje julekonsert i Vikebygd utan at det dyktige korpset i Vikebygd stiller under leiing av Andreas Ulveraker.

 

Vi takkar alle musikarane i bygda for bidrag til ein flott konsert og for mange timar med øving for å få det gode kvalitetsnivået. Og flott var det å sjå full kyrkje denne kvelden.
Les meir her


Kommunestyret hadde sitt årlege budsjettmøte 20. des.
Prioriterte førebyggjande arbeid for barn og unge

av Steinar Skartland 11.12.2016

Kommunen må gjennom ei omstilling pga endringar i inntektsgrunnlag og nedskjeringar i overføringar frå staten.  Over to år utgjer dette ein reduksjon på 17 millionar, samstundes som rådmannen tilrådde ein auke på 17 millionar, m.a. for å gjera lovpålagde oppgåver og pålaupte endringar. For å klara dette innafor dei prioriteringar kommunestyret har gjort gjennom fleire vedtak, måtte rådmannen auka eigedomsskatten med 1 promille, og skar kraftig ned i førebyggjande arbeid.
Les meir frå kommunestyret


Sjå video-opptak frå kommunestyremøtet (klikk på aktuell sak)

 


"Dei gjekk glipp av nåke - dei som sat hima i kveld"
Konsert i kyrkje med koret Scala frå Torvastad

Av Steinar Skartland 9.12.2016


Koret Scala med 35 erfarne songarar, 10-manns orkester og tre dyktige solistar, ga ei uforgløymeleg oppleving for dei 55 som tok turen til kyrkja i Vikebygd fredag kveld. Eit ståande og applauderande publikum ville ha meir då programmet var gjennomført. Og dei fekk fleire ekstranummer i konserten som varte i to timar. Det var nok like mange i Scala som det var publikum i benkene. Men kor og solistar klarte å få god kontakt med publikum som responderte gjennom applausen etter kvart nummer.

Koret hadde med seg 3 solistar: Ole M. Velde, Karmøy og Isabel Espelid, Haugesund, har gått ”operaskolen” og har vore med koret i ei årrekkje. I år hadde også med seg sopranen Solveig Lagos Jaziri, frå Nesna i Nordland. Ho er utdanna frå Musikkonservatoriet. Saman og kvar for seg fekk dei profesjonelle songarane spreia musikalsk glede i ei førjuls tid, godt oppbakka av kor og orkester i eit bredt og spennande songprogram.

Les meir og sjå fleire bilete her.
 


Tidlegare bygde-nyheiter frå 2016 - sjå her

Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 117.003 besøk / lesarar i 2016. Gj.snitt 320 pr dag (i 2015: 451)

Tidlegare Nyheiter i  2016 - sjå her

 

 


Flott juletrefest

Les meir her


Folketal, busetnad og utvikling i Vikebygd og i Vindafjord.
Av Steinar Sk. 21.12.16

1.1.16 var det 546 busette i Vikebygd. Ein auke på 5 personar. Bygda treng fleire born og innbyggjarar for skule og utvikling.
Les meir her


Kapteinen inviterte ombord på
Akofs Wayfarer
av Steinar Skartland 29.12.2016
Onsdag og fredag i romjula fekk dei som vill bli med på omvisning. 40-50 deltok.
Les meir her


Ekstremværet «Urd»
Kraftig storm herja Vestlandskysten. I Vikebygd vart det berre kuling, men om kvelden gjekk straumen
Les meir her

 
Julekonsert med lokale talent
Folk gjekk "mann av huse" for å få denne med seg

Steinar S. 22.12.16
Les meir her

Folketal og busetnad i Vindafjord-bygdene
-og politiske saker frå desembermøtet der budsjett var hovudsak

av Steinar Skartland 11
.12.2016
 

Les meir her


Konsert i kyrkje med koret Scala frå Torvastad
av Steinar 9.12.16
35 erfarne songarar, 10-manns orkester og tre dyktige solistar, ga ei uforgløymeleg oppleving

Les meir her

Kyrkjebladet desember.
Les utg. 6 / 2016 som pdf fil
.
Les meir her


Lysmesse i Vikebygd kyrkje
Søndag 4. des.

av Steinar Skartland 4.12.2016
Gunn Vikingstad ville halda fram tradisjonen med å tenne lys på julegrana kombinert med korpsmusikk, fakkeltog og julegraut, ved starten av advent.
Les meir her


Lysa vart tende på julegrana - til korpsmusikk og fakkeltog
Gunn vidarefører tradisjonen

av Steinar Skartland 29.11.16
Les meir her


Fotballaktivitet i Kjekt i Vik hallen søndag 27.11.
Team Vindafjord samling i Vikebygd
For born 9-13 år

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Sol og blå himmel over vakre Vikebygd

Ein flott tursøndag 1. søndag i advent

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Ola Harald Alne og Gunn Vikingstad kåra til
Årets Vikebuar 2016

av Steinar 26.11.2016
For sitt lange og store engasjement for Vikebygd og frivillig arbeid gjennom mange år.  Julemesse i fast tradisjon, arrangert av Vikebuen.
Les meir her


Forsøk på oppstart av Vikebygd Amatørteater
av Steinar nov.16
Liten respons i første omgang, men Kanskje det kjem meir respons
nesta gang?

Les meir herGlobal-kafé og bøsseinnsamling 2016
Godt frammøte av Vikebuar på speidarane sin årlege Globalkafe på bedehuset
16. nov.

Les meir her


Ordførar og Fylkesmann opna
Bibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 16
Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats stod bak
arrangementet der heile Bibelen skal lesast
frå onsdag til søndag.

Les meir her


Lyset tilbake på

Vikebygd kyrkje

Litt justering måtte også til for at ikkje folk skulle bli blenda, men mange syntes dette var eit flott tiltak.

Les meir her


Ynskjer å starta amatørteater i Vikebygd.
 
Er det interesse?
spør Rolf Julsrud

Les meir her


Mange møtte i Ølen kyrkje 30. okt., for å ta avskjed med sokneprest
Johannes Nedrelid
Steinar 2.11.2016
Les meir her


Lokal redaksjon i

kyrkjebladet
Les meir her


Grendautvalet
med kreativt møte

i nyoppussa Litlesal på Bygdahuset

(Steinar 18.10.16)

Les meir her

Longåsdalshytta
Longåsdalshytta søndag
2. oktober
Familiedag i fjellet
av Steinar Skartland
Styret for Longåsdalshytta invitert bygdefolket
til fjells og familiedag

Les meir herGunn Vikingstad
overtok butikken 30.9.16.

Les meir her


Familiedag på idrettsbanen
med store og små
Tonje Hausberg Bjerga fekk innsatspokalen

av Steinar Skartland 1. oktober
Les meir her


Eigarskifte ved
Vikebygd Landhandel
Takka Rolf med korpsmusikk, gåver og talar
Korpset spela og Leiar i grendautvalet heldt tale,
og folket gjekk i tog.

Les meir her


Grendautvalet føreslår: Lokal drivstoffløysing i Vikebygd

(Steinar 13.10.16)

Les meir her

Folket i Vindafjord og Etne sa NEI
47% røysta.
24,76% sa ja. 
74,36% røysta nei til samanslåing med Etne

Les meir her


Køar av bilar til kyrkja og
Ei spennande gudsteneste
Les meir her


Vikestølsmarsj med popupmusikk
frå: Rolf Julsrud 6.9.2016,
Positiv overrasking då korpset hadde pop-up inni granskauen, første søndag
i september.

Les også her


Full av idear for daglegvarehandel.
Gunn Vikingstad overtar drifta
1. oktober

av Steinar Skartland, 29.8.2016
Les meir her

Vikebygd Landhandel
Den tidlegare sjømannen legg inn årane
Rolf Alne selde jokerbutikken

av Steinar Skartland, 28.8.2016
Etter 17 år som dagleg leiar for Vikebygd Landhandel AS,
overtek ny eigar

Les meir her


Søndag 18. september -
Spennande familie-gudsteneste
18.9.2016 Steinar Skartland
Solskin og lange køar av bilar ved kyrkja.
4-åringane, konfirmantane, barnedåp og Jon si umåteleg gode tale, møtte dei som kom i kyrkja og etterpå samlast til kyrkjekaffi ute.

Les meir her


Populær utfartsstad
Olalia Fjellstove, utfartsstad
heile veka

av Steinar Skartland 18.9.2016
Ope kvar helg - fram til 16. oktober, har ført til ein straum av turgåarar.

Les meir her


Vikestølsmarsj med popup-
musikk
og med det finaste sommarvêret ein kunne tenkje seg, 4.sept.

Les meir her

Gudsteneste med konfirmant-presentasjon
av Steinar Skartland 28.8.2016

Under gudstenesta i Vikebygd kyrkje søndag 28.8. presenterte sokneprest Jon Ådnøy det nye kullet med konfirmantar og opplegget dei skal delta i. I Vikebygd er det 10 ungdommar som saman skal delta i konfirmantundervisninga dette vinterhalvåret. 

Les meir her


LioVel inviterte til Haustfest for
små og store

på leikeplassen i Liofeltet. 

av Steinar Skartland, 27.08.16
born og vaksne kom til lappar, musikk, leik og utlodding. Les her.


Konsert med Paul Harrison Band i
Skjold kyrkje

Av Steinar Skartland, 14.8.2016
Britiske Paul Harrison Band og den danske vokalisten Camila Ernen Lyngholm hadde konsert fredag 12. august.

Les meir her


Fotballkampar Vikebygd - Bjoa
Fire kampar
i juli
Steinar Skartland, 30.7.2016
Første kampen Bjoa vann 6-2 mot Vikebygd. Dette var nok Bjoa sin revansjdag etter at dei tapte 1-3 mot Vikebygd for to veker sidan. 

Les meir her


På attgrodde stiar
av Roald Årvik 22.7.2016
På initiativ frå Per Vik, så har han og Roald hatt eit prosjekt på førsommaren. Rydda, det dei har kalla "den Gamle Fjellstien forbi Kleivane".

Les her om prosjektet.


Renovering av matsal og inngangsparti
på Bygdahuset

Sommaren 2016 
Styreleiar Gunn Vikingstad inviterte til dugnad for å pussa opp matsalen på bygdahuset.

Les også her


Speidarane på Leir
'Heilt på jordet'
Kretsleir sommaren 2016
Bilete og info

Les meir herChina Takeaway
Flytta gatekjøkkenet til Isvik i Skjold

av Steinar Skartland 9.7.2016

Les meir her


Frilufts-gudsteneste i parken
med speidar, dåp,
barnekor og Vielse av
Beate og Even Bjørnevik.
av Steinar Sk., 19.6.2016

Les meir her


Ny webside sett i drift for speidarane i Vikebygd

Les meir her om leir, aktivitetar og web


Olabilløp i Lio
fredag 24. juni

Vikebygd i nedoverbakke

Vikebygd, 24.6.2016
Les meir her


Fjellstemne trass i regn
Vikestølsmøtet
for 116. gong

av Steinar Sk., 26. juni 2016
Les meir her


Vikebuen arrangerte St.Hans feiring
23. juni 2016
170 i alle aldrar med felles grillmiddag

av Steinar Skartland 24.6.2016
Les meir her


Utviding av båtplassane ved Prestabryggja
Tre flytebryggjer på 12 meter slept frå Fjellberg
Les meir her


Dugnad på
"Årvik skule"
25-30 var på det meste med på dugnaden på Årvik skulemuseum. Jan Georg stilte med traktor og fliskuttar som gjorde kort prosess med tre og buskar.
Les meir her

Fylke og regionsstruktur
Forhandlingane
om ein muleg Vestlandsregion er i gang.
Arbeid med regionreforma og forhandlingane om ei muleg samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Les meir her


Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av
Etne og Vindafjord
Kommunestyret
21. juni 2016.
Namn på ny kommune?

Les her

Vindafjord kommune feirer 10 års dagen
 
Vindafjord kommune
feira 10 år og opning av
nybygget på Rådhuset

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Les her om Minnesteinen ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen.

Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.

 


Les fleire nyheiter frå:  2016 herGrendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
SSB-2016: 561 innbyggj.
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2016 var talet 8788. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2015 var auken berre 23 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar 2016: 117.003; 
Noreg: 65%; USA 15,6%; 
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no
Speidarprogrammet

GRANNAR

Riks nyheiter

NrK Rogaland NÅ
Oppdater sida for å få
fram nyhetene nå!

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDADA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstiderer
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Måndag 16:30 -ca 20 Ingrid
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingridid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger 
Torsdag  9:30 – 16.00 Inger
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Laurdag stengt
(ope etter avtale laurdag)
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
            5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen er nå klare med:
"Ut på tur i Vindafjord 2015."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo

Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningarar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) vald inn i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker::

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 30. april 2016
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 78 lag i 2016 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 1. juni 2016
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 26. Juni 2016

Les her om møtet i 2016. ;
Les her om møtet i 2015. 
Les om 116 år på stølen


Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 og 2016!
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år var den 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


All-idrettsdag
Sist arr.:   1.10.16
Les her om arrangementet 2015
Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har vald Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 


Kommunereforma
 
Lesarar siste 12 mnd: ca.117.000
52% frå PC;  48% frå mobil enh.

HIM DIN Tømmekalender avfall
Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord Vinteren 2016-17
/ Møte & Gudst. des.-febr.

* Speidarprogrammet
* O-Gruppa Trening
2016

26. jan. BEDEHUSET
kl. 19:30 Møte med Samemisjonen v/Eiliv Tepstad
31. jan. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
2. febr. VIKEBUEN ÅRSMØTE
BYGDAHUSET Kl. 20:00
9. febr. BEDEHUSET
kl. 19:30 GLADSONG
12. febr. VIKEBYGD KYRKJE
GUDSTENESTE kl 17:00 Nattverd
23. febr. Skulen sin
KULTURETTERMIDDAG
kl. 16:00.
Program 19:00
23. febr. BEDEHUSET
kl. 19:30 Møte med IMS v/Kåre Johan Hamre
28. febr. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utoverr
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
10. mars BEDEHUSET
kl. 19:30 Basar og årsmøte for Vikebygd bedehus
12. mars VIKEBYGD KYRKJE
FAMILIEGUDSTENESTE kl 11:00
28. mars. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
30. mars BEDEHUSET
kl. 19:30 GLADSONG
20. april BEDEHUSET
kl. 19:30 BEDEHUSMØTE
25. april Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
11. mai BEDEHUSET
kl. 19:30 Møte med Normisjon v/Modgunn Brynjelsen


 
Speidarprogrammet
ser du her 
Aktivitetsplan 2016
Idrettslaget:
Treningstider,
Last ned pdf her

Klikk her for å forstørra planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2016

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2016
Info om Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2017
Januar
Årsmøte i Grendautvalet
2016 -
sjå her
Desember
Forskjelling frå Desember 2016
Omvisning på båten Wayfarer
Musikalsk julegudsteneste
Kommunestyre med budsjett
Lokal julekonsert m fullt husFolketalsutviklinga
Julekonsert med Scala
Lysmessa i kyrkja
November
Tenning av julegrana
Team Vindafjord - fotball
Julemessa 2016
Globalaksjonen
Bibelmaraton i Skjold
Vikebygd Amatørteater?
November skjedde det
Oktober
Avskilsgudst. for Nedrelid
Bygda takka Rolf
Grendautvalet - ope møte
Lokal drivstoffløysing
Amatør teater i Vikebygd?
Longåsdals-dagen
Aktivitetsdag på idrettsbanen
September
Eigarskiftehelg på Joker
Folkerøystinga
Spennande gudsteneste
Vikestølsmarsjen med pop-up
August
Ny butikkeigar i bygda
Kyrkjesøndag
Haustfest i Lio
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommarsordførar
På attgrodde stiar
Dugnad for Bygdahuset
China Takeway
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Kommunesamanslåing???
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i bilete
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Hageblomar på Dommersnes
Kinesiske vårrullar
Lions aksjon
Mann Knivstukken
Hegrekoloni ved Trovåg
O-løp på Prærien
Årvik - 10 år etter brannen
Garasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass..
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusert
Bedehusbasar og årsmøte..
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.


Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.

Bibliotek og kafé på Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
 
Speidarwebben
Speidarprogrammett
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa
Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering.
LES MEIR HER om opplegget.

Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Vindafjord:
Legevakta nå same nummer i heile landet:
Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Du kjem då til legevakta der du oppheld deg, uansett kvar i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf og mobil, og er gratis.

Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungerer som før:
Ølen 53 65 55 555


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen Ølen 53 65 55 55
   

 • Legevakt 116 1177
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir herr

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

TYSDAGSKVELDAR PÅ LONGÅSDALS-HYTTA

Frå kl. 18:30 og utover kvelden vil det, siste tysdag i månaden i januar, februar, mars og april, vera fyr i omnen og servering av nykokt kaffi på Longåsdalshytta.

Ta på deg hovudlykt og få ein fin kveldstur og koseleg drøs på hytta. Datoar:
31.01, 28.02,
28.03 og 25.04
VELKOMMEN !
Styret for Longåsdalshytta

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170