Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 11. juni 2012

Lokale websider

Liv og Thomas Bakkevig opprettar fond

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd
Støttar barne- og ungdomsarbeid og kyrkja
Liv og Thomas Bakkevig har oppretta to fond

(10.6.2012)  Liv og Thomas Bakkevig har oppretta to fond, der det eine skal yta midlar til støtte for barne- og ungdomsarbeid i Vikebygd.  I styret for dette fondet sit Øyvind Valen (leiar), Arne Tveit og Eva Bakkevig. 

Begge fonda er organiserte som stiftingar.
Fondet til støtte for barne- og ungdomsarbeidet er nyoppretta av Thomas og Liv Bakkevig i 2012 og skal ha sin fyrste utdeling hausten 2012, fortel Øyvind Valen som leier stiftelsesstyret. Det kan årleg delast ut midlar til fylgjande 3 område:

  • Klikk her for å laste ned info-arketStøtte til drift for etablerte lag og organisasjonar som driv arbeid
    for aldersgruppa 7-19 år i Vikebygd.

  • Støtte til investeringar til etablerte lag og organisasjonar som
    driv arbeid for aldersgruppa 7-19 år i Vikebygd.

  • Støtte til personar eller grupper som vil starta nytt arbeid
    for barn og unge i Vikebygd.

Søknad vert å senda til Liv og Thomas Bakkevigs fond for støtte til barne og ungdoms-arbeid i Vikebygd, ved leiar i stiftelsesstyret Øyvind Valen, Trovåg, 5568 Vikebygd innan 1. september.

Last ned informasjonsark om fondet her.

"Stiftelsen Liv og Thomas Bakkevigs Fond for Støtte Til
Vedlikehold og Reparasjon Av Vikebygd Kirke"

Det andre fondet er til støtte for vedlikehald av kyrkja i Vikebygd.  Styreleiar i dette fondet er Brit Nelly Ness Tveit, som har med seg styremedlemmene: Anita Øvstedal og Øyvind Valen.  Soknerådet skal prioritere og søke om midlar frå fondet, som vil tildele eit beløp årleg.  Ikkje som avkastning, men inntil fondet er brukt opp, fortel Brit Nelly.  Det er ikkje meininga at dette skal gå til erstatning for vanlege driftsutgifter eller kostnadar som ligg under kommunen og fellesrådet, men til ekstraordinære tiltak som kjem kyrkja og bygda tilgode.

I 2011 og 2012 har det vore utført omfattande vedlikehaldsarbeid på dette kyrkjebygget, som på mange måtar er unikt.  Sjølv om bygget er frå 1937 og har 75 års jubileum i år, så er bygget verna av Riksantikvaren, noko som sjeldan vert gjort på så unge bygg.  Men Vikebygd kyrkje, den 5. på denne kyrkjestaden gjennom 800 år, er bygd i engelsk holmur.  Uvanleg på våre kantar der dei fleste kyrkjene er av treverk. Det står ennå att ein del arbeid på kyrkja, og og mykje vil vera på plass fram mot jubileet i september.

 

Liv og Thomas Bakkevigs stifting har delt ut
Fire organisasjonar i Vikebygd får 218.000 kroner

(14.11.2012 Ø.Valen) Fyrste utdeling frå Liv og Thomas Bakkevigs stifting til støtte for barne- og ungdoms-arbeid i Vikebygd er no utført. Stiftinga har delt ut 218.000 kroner til dei fire organisasjonane som i dag driv arbeid for barn og unge i bygda. Hovudkriteriet har vore talet på betalande medlemmer i alderen 8 - 19 år, i tillegg til investeringsprosjekt. Behaldning og utgifter førre år har justert nokre av tildelingane.

Idrettslaget har fått noko over halvparten av midla, og ein stor del av desse er til ein investering laget har planar om. I tillegg til idrettslaget har speidargruppa, korpset og laurdagsklubben fått gode bidrag til drifta.

Styret i stiftinga, kor Eva Bakkevig representerer givarfamilien, håpar at midla kan bidra til å gi betre økonomi i laga, slik at leiarane kan få bruke arbeidskrafta til å skapa gode tilbod til barn og unge.

Kapitalen som givarane har stilt til rådvelde er 3 millionar, og vedtektene er slik at det kan delast ut inntil 300.000 kroner i året. Hovudtildeling vil skje ein gong årleg, men styret har halde av eit beløp som kan delast ut til grupper/personar som vil starta nye tilbod til barn eller unge i bygda. 

 

 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Bakkevig opprettar fond
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar


Heile ÅRET 2012
Frå ÅRET 2011
   

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i året: 
2010
2009
2008
2007
2006 
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

 

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org