Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Dommarsnes

Sida er sist endra 4. nov. 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 
Formannskapet 3. november
Rådmannen fekk ikkje formannskapet med på å
redusera storleiken på Dommersnes Industrifelt.
av Steinar Skartland 4.11.15

Formannskapet endra framlegget frå rådmannen om ta ut deler av dei områda som er sett av til industriområde i kommunen. 

Reduksjonen var tenkt i område som det fram til nå har vore lite interesse for å etablera industri på, for å kunna prioritera andre og kanskje meir interessante etableringsområde.  Fleire parti hadde på førehand samsnakkast om at dette ikkje var rett å gjera. Senterpartiet sette fram forslaget om å stryka setninga: "Uaktuelle / mindre aktuelle område vert tekne ut av planen i samsvar med saksframstillinga nedanfor."

Det var det full semje om i formannskapet om å ta ut denne setninga.

Dei to representantane frå Vikebygd (KrF og Venstre) tok spesielt opp dei innskrenkingar som var i forslaget vedr. Dommersnes. Særleg den negative fokus som var på fylkesvegen. Varaordførar minna om alle dei tiltak som er gjort til nå etter god lokal innsats av grendautvalet, og om den mulighetskartlegging som er lova frå Statens Vegvesen. Her er viktig å skapa optimisme og ha fokus på å leggja til rette for marknadsføring og sal av næringstomter. Rune Hetland tok fram forventingane til etablering av tomteselskap for næringstomter, som har vore planlagt ei tid. I møtet vart også brev frå Grendautvalet i Vikebygd delt ut. 
 


Sak til Formannskapet 3. november
KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL - PRINSIPPAVKLARINGAR
Rådmannen føreslår å redusera
storleiken på Dommersnes Industrifelt.
av Steinar Skartland 29.10.15

Rådmannen ber Formannskapet ta stilling til om delar av arealet som er regulert til Industrifelt på Dommarsnes, skal takast ut av kommuneplanen.  Mange av politikarane stiller seg kritiske til dette. Saka skal opp i formannskapet tysdag 3. november. I same saka er forslag på areal til sentrumsområde ved butikken i Vikebygd og tilsvarande for dei andre bygdene i kommunen. Leiaren i grendautvalet var ikkje kjend med saka då underteikna fortalde om framlegget.   Les saksdokumenta her

Rådmannen sitt framlegg til vedtak i saka:
Klikk her og last ned plankartet1. Det vert sett av areal til sentrumsføremål i
Imsland (Ølmedal), Vats (Kårhus), Vikebygd
(ved butikken) og Bjoa (vest for skulen).
2. Det skal satsast strategiske på planlegging og opparbeiding av næringsområde i kommunen.
I komande planperiode skal Nerheim prioriterast. Uaktuelle / mindre aktuelle område vert tekne ut av planen i samsvar med saksframstillinga nedanfor.
-------

I saksframstillinga skriv rådmannen:
Dommersnes (Vikebygd):
Vurdera å ta ut delar av arealet på oppsida av fylkesvegen. Dette er areal som er mindre
attraktive i forhold til aktuell sjøtilknytt verksemd, som historisk sett var grunnlaget for dette næringsområdet. Noko areal lengst nord i området ved sjøen bør og vurderast teke ut. Her er etablerte hytter og naust. Landevegs kommunikasjonsforhold tilseier ikkje større landbaserte bedriftssatsingar på Dommersnes.

Ev. endeleg forslag til avgrensing vil koma i forslaget til plan til førstegangshandsaming. På
vedlagte kart er aktuelle område å ta ut markerte med ringar.
-----
Varaordføraren meiner dette er feil veg å gå då ein heller treng fokus på korleis bygda skal bli meir attraktiv for bedrifter og familiar som vil busetja seg i bygda.  Grendautvalet har gjort ein god jobb med å få setja vegen på dagsordenen og vikebuen ser framover.

 

 
 
 

til hovudsida for VikebygdFølg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Oktober
Opning av Kjekt i Vik hallen
Grendautvalet: Møte om vegen
TV-aksjonen 2015
Kommunestyret konstituert
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
August
Haustfest i Lio
Befaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Revansj til Bjoa
Morgon gudsteneste
Juli
Gode resultat i Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon og loppemarked
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarar i kano på Nidelva
St.Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
Leit etter slekt
Dugnad på Kjekt i Vik hall
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
April
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Mars
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Februar
Naustområde Ulvebne godkj.
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Januar
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år
 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)

Last ned 10 dagars varsel - som pdf   
VÊRVARSEL for VIKEBYGD    VÊRVARSEL for Nordabygda    VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg