Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Grendautvalet

Sida er sist endra 27. okt. 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 

Vikebygd grendautval
Møte med Vegvesenet om utbetring av Vikevegen
Referat innsendt av Franz Lea, Grendautvalet, 22.10.2015, korrigert 27.10.2015

Vikebygd grendautvalg hadde møte i dag, 22/10, med Statens vegvesen på Gamlatunet i Vikebygd. De hadde i forkant av møtet en befaring langs vegen fra Svendsbøbroen og inn Svendsbøbrua - illustrasjonsfototil Vikebygd. Dette for å få en tilstandsoversikt, samt å få en høring fra grendautvalget hva vi mener bør gjøres med vegen, kortsiktig og langsiktig.

Grendautvalget fremla de trafikale forholdene på de smaleste vegstykkene langs denne strekning som absolutt burde/må del utbedres. I tillegg ba vi om å få utført en teknisk tilstandsrapport over den svært gamle Svendsbøbroen i svingen v/oppkjørselen til Bjordal.

Illustrasjonsfote 2013 - Veg forbi VossaplassetVossaplass svingen med G/S til sentrum ble også diskutert. For å få dette prosjektet på banen igjen så må en ny reguleringsplan utredes. 

Det er nå kommunen må vise til handlingsplanen/prioriteringlisten at FV 734 Vikevegen fremdeles står øverst på listen over prioriterte vegprosjekter med høy trafikksikringsgrad. Dette gjelder som sagt også i tillegg vegstrekningen fra Svendsbøbroen og inn til sentrum.

Det ble understreket fra Statens vegvesen viktigheten av at prioriteringen av FV 734 i kommunen er fremdeles er på topp. Dette danner grunnlaget for den videre handlings/ utredningsplanen for nevnte veg.

Vikebygd grendautvalg gjør regning at det er ingen endringer i kommunens planer vedrørende dette, og at de lovnader som er gitt blir overholdt.

Statens vegvesen vil i første omgang på kort sikt se på muligheten for å tilrettelegge bedre, større møteplasser langs nevnte strekning.  Dette med tanke på de trafikkale problemene som ofte oppstår når større godsbiler, busser mm. møtes på de smale strekningene. En vil også se på bedre oversikts linjer hvor dette er problem.

(korrigert:)
«Statens vegvesen vil skrive en oppsummering av konklusjonene som ble gjort under befaringen, og vurdere mindre tiltak/utbedringer som kan gjennomføres med driftsmidler og uten reguleringsplan»
-----

Vi vil vente med spenning på den.

Nå må kommunen gjøre sine tiltak som trengs for den videre saksbehandling, slik at dette kommer inn under handlingsplaner for prosjekter 2017-2018.

Grendautvalget deltar gjerne i prosessen videre.

Fra Statens vegvesen møtte:
Gro Osmundsen Kyvik
Asbjørn Opedal
Lars Løvstad
Fra grendautvalget:
Frantz Lea
Lauritz Bjørnevik
Jakob Rødde

Med vennlig hilsen,
for Vikebygd grendautvalg, Frantz Lea

 


Vikebygd Grendautval - Årsmøte

Det blir kalla inn til årsmøte i
Vikebygd Grendautval
Tid: Tysdag 1. desember kl. 19.00
Stad: Vikebygd Bygdahus
Dagsorden:
1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar og referent
3. Godkjenning av sakslista

Sakslista:
1. Årsberetning 2015
2. Rekneskap 2015
3. Forslag av saker frå styret
4. Innkomne forslag
5. Val

Forslag som ein vil behandla på årsmøtet må vere styret i hende seinast 20. november 2015.  Forslag kan sendes til: post@vikebygd.no
eller til:
Vikebygd grendautvalg, Vikevegen 1245, 5568 Vikebygd
Etter årsmøtet vil Grendautvalet orientera om aktuelle saker som gjeld alle i bygda vår.

Vel møtt, Styret
Sjå plakaten her 

Formannskapet 3. november
Rådmannen fekk ikkje formannskapet med på å
redusera storleiken på Dommersnes Industrifelt
av Steinar Skartland 4.11.15

Formannskapet endra framlegget frå rådmannen om ta ut deler av dei områda som er sett av til industriområde i kommunen. 

Reduksjonen var tenkt i område som det fram til nå har vore lite interesse for å etablera industri på, for å kunna prioritera andre og kanskje meir interessante etableringsområde.  Fleire parti hadde på førehand samsnakkast om at dette ikkje var rett å gjera. Senterpartiet sette fram forslaget om å stryka setninga: "Uaktuelle / mindre aktuelle område vert tekne ut av planen i samsvar med saksframstillinga nedanfor."

Det var det full semje om i formannskapet om å ta ut denne setninga.

Dei to representantane frå Vikebygd (KrF og Venstre) tok spesielt opp dei innskrenkingar som var i forslaget vedr. Dommersnes. Særleg den negative fokus som var på fylkesvegen. Varaordførar minna om alle dei tiltak som er gjort til nå etter god lokal innsats av grendautvalet, og om den mulighetskartlegging som er lova frå Statens Vegvesen. Her er viktig å skapa optimisme og ha fokus på å leggja til rette for marknadsføring og sal av næringstomter. Rune Hetland tok fram forventingane til etablering av tomteselskap for næringstomter, som har vore planlagt ei tid. I møtet vart også brev frå Grendautvalet i Vikebygd delt ut. 

Les meir om saka og saksdokumenta her 


Vikebygd grendautval tek initiativ
Busetting av flyktning-familiar - Kan tryggja skulen

av Steinar Skartland 15.11.2015

Ein rapport med framskriving av barnetalet i Vikebygd er lagt fram av rådmannen i kommunen. Denne syner sterk nedgang i barnetalet i skule og barnehage i åra som ligg føre oss. Skulen har dei siste åra hatt 60-69 elevar, men dei neste fem årskulla som skal ta til i skulen er veldig små.  Dette vil gje følgjande barnetal i skulen:

Årstal: 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
Vik skule, elevtal: 61 56 55 51 42 41

Dette har fått grendautvalet til å ta initiativ overfor kommunen med ynskje om samarbeid om å finna bustadar i Vikebygd til familiar som har kome hit som flyktningar og som har fått opphaldsløyve til busetjing.  Kommunestyret i Vindafjord har vedteke å ta imot og busetja 32 flyktningar i 2015 og 27 i 2016. Ein ligg til nå an til å nå målet for 2015. Rådmannen opplyser at det har kome oppmoding om å busetje 30 flyktningar i 2016. Reknar ein dette om til folketalet i heile landet, vil 30 flyktningar i vår kommune tilsvare ca 17000 på landsbasis om alle tar i høve til folketalet.

Grendautvalet sender brev til kommunen
Grendautvalet skriv i brevet til kommunen ved rådmannen og den politiske leiinga, fylgjande:

"Vikebygd grendautvalg har sett på mulighetene, ikke begrensningene, med å få noen av familiene til å etablere seg i bygda. Dette gjelder spesielt barnefamilier. Hvis vi ikke får barnefamilier til å bosette seg i Vikebygd vil barneskoletilbudet på sikt kunne bli redusert.

Dette vil igjen være en «bremsekloss» for de som vurderer å etablere seg her.
Vi ser med bekymring på reduserte årskull iforb. med barneskolen og barnehagen. I den anledning vil vi se på muligheten med å få minimum 3-4 barnefamilier med de rette årskull til bygda. Dette må kunne la seg gjøre slik flyktningesaken eskalerer. Vi vil gjerne gå inn i en diskusjon med kommunen om dette, samtidig finne ut hvor det er ledige hus, muligheter for utleie, hvem som vil tilby utleie osv.
"

Grendautvalget ynskjer å ta opp dette til drøfting på årsmøtet, som er tillyst tirsdag 1. desember kl. 19:00, på bygdahuset (sjå plakaten her).

Grendautvalet har sendt kopi av brevet til dei to kommunestyremedlemmene som er frå Vikebygd (Skartland og Hetland). Begge representerer parti som har uttalt seg positivt til å bidra til å busetja flyktningar i kommunen.

Samstundes må det minnast om at vi her snakkar om menneske som har fått godkjent at dei treng vern og opphald, og dermed skal over til permanent busetjing i kommunane i landet. Det er dermed ikkje asylmottak ein snakkar om her, men busetjing.

At folk flyttar til kommunen og til landet vårt, har vi gode erfaringar med opp gjennom mange år. Arbeidsinnvandring til eit blømande næringsliv i Vindafjord har vore hovudårsaka til folketalsveksten etter kommunesamanslåinga. Den har nå stagnert då delar av næringslivet har fått redusert aktivitet. Kommunen merkar denne stagnasjonen i mindre overføringar frå staten, m.a. fell vekst-tilskotet bort. Flyktningar som får opphald og buset seg vil bidra til auke i folketalet og fleire born i skulen. Dette kan ha ein positiv effekt på mange måtar, noko grendautvalet også peikar på.   

 

til hovudsida for VikebygdFølg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Oktober
Opning av Kjekt i Vik hallen
Grendautvalet: Møte om vegen
TV-aksjonen 2015
Kommunestyret konstituert
Grannarkarusellen-resultat
September
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Med gele og saft til Ølen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
August
Haustfest i Lio
Befaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Revansj til Bjoa
Morgon gudsteneste
Juli
Gode resultat i Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon og loppemarked
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarar i kano på Nidelva
St.Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
Leit etter slekt
Dugnad på Kjekt i Vik hall
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
April
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Mars
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Februar
Naustområde Ulvebne godkj.
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Januar
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år
 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)

Last ned 10 dagars varsel - som pdf   
VÊRVARSEL for VIKEBYGD    VÊRVARSEL for Nordabygda    VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg