Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Dommarsnes Industriområde

Sida er sist endra 26. sept. 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 

Rådmannen sitt svar til Grendautvalet
Industriområdet på Dommarsnes

Mottatt frå Frantz Lea, Grendautvalet, 25.9.2015

Grendautvalet sendte brev til kommunen med spørsmål til sak om salg av Industriområde og kai på Dommarsnes.  Lea har bede om at svarbrevet vert lagt ut på vikebygd.org. (Klikk på brevet for å sjå fullversjon av dette).

Rådmannen skriv her at: 'Grendautvalet har ei naturleg rolle som høyringspart i utarbeiding av nye regulerings-planar og rullering av kommuneplan med formål industri.  Eit sal av areal til bruk som samsvarar med regulerings-plan er ikkje ei høyringssak, men ei sak som gjeld to partar; seljar og kjøpar.  

I FS-sak 079/15 står det at "Rådmannen ser det som viktig at dersom området skal seljast til private aktørar, så er det ein føresetnad at det vert oppretta arbeidsplassar på området". Det er også peikt på at "Ein må og vurdera i kva grad ein kan sikra at fleire av dei som nyttar kaiane på Dommersnes i dag, framleis kan ha tilgangen til denne".'

Formannskapet sitt vedtak i lyder:
----
FS-079/15 Vedtak:

  1. Vindafjord kommune er positiv til å gå vidare med prosessar som gjeld sal eller overtaking av området vest for Fv. 734 som ei eining.
  2. Ordførar og Rådmann får fullmakt til å forhandla fram avtale og overtakingssum
    for området.
  3. Vindafjord kommune tek stilling til eventuelle avtalar og pris i eiga sak.

----
Saksdokumentet


Formannskapet handsama saka tirsdag 25.8. om:
MOGELEG SAL AV KAI OG INDUSTRIOMRÅDE PÅ DOMMERSNES
Saka gjeld:
Vindafjord kommune er i dialog med ulike interessentar om mogeleg sal eller overtaking av
kai og industriområde på Dommersnes. Ein treng difor ei prinsippavklaring av kva type
førespurnadar ein kan gå vidare med.

Handsaminga i Formannskapet:
Vedtak
1. Vindafjord kommune er positiv til å gå vidare med prosessar som gjeld sal eller overtaking av området vest for Fv. 734 som ei eining.
2. Ordførar og Rådmann får fullmakt til å forhandla fram avtale og overtakingssum for området.
3. Vindafjord kommune tek stilling til eventuelle avtalar og pris i eiga sak.

Behandlinga i Formannskapet
Les saka her
.            Sjå kart over industriområdet
 


Handsaming i Formannskapet 25.8.2015
Ved handsaming av saka i formannskapet 25. august, om sal av industriområde og kai på Dommersnes, sette Varaordførar Steinar Skartland (KrF) fram forslag om:
Tilleggspunkt:
5. Kai på Dommarsnes må gjerast unnatak for eller klausuler som sikrar andre
bedrifter på industrifeltet tilgang til kai. Vidare slik at dette også opnar for at andre bedrifter utanom industriområdet kan få tilgang til å nytta kaien for føring av last frå eller til skip.
--
Dette framlegget fekk berre KrF si støtte, alle andre parti røysta imot. 

Endeleg vedtak vart då (Sitat):
FS-079/15 Vedtak:
1. Vindafjord kommune er positiv til å gå vidare med prosessar som gjeld sal eller
overtaking av området vest for Fv. 734 som ei eining.
2. Ordførar og Rådmann får fullmakt til å forhandla fram avtale og overtakingssum
for området.
3. Vindafjord kommune tek stilling til eventuelle avtalar og pris i eiga sak.

Les heile saksdokumentet her


Grendautvalet i Vikebygd:
Brev til kommunen vedr.
Salg av Dommarsnes Industriområde.

8. september 2015  (sendt av Frantz Lea til kommunen ved ordførar, varaordførar, rådmann, kommunalsjef og saksbehandler):

Som det fremgår i media så er industriområdet nærmest solgt til en investor innen oppdrett av kråkeboller, og at denne investor vil kjøpe opp resten av industriområdet. Rådmann og ordfører har fått fullmakt av formannskapet til å forhandle frem avtaler og overtaking sum for område.

Grendautvalget er de siste som har fått informasjon fra kommunen om dette. At kommunen v/rådmann og ordfører overser grendautvalget i denne saken er vi skuffet over. Vi hadde forventet å kunne komme med en uttalelse i forkant av allerede vedtatte beslutninger i formannskapet.

Grendautvalget vil være og er en aktiv pådriver for å flere tilflyttere til bygda, samt å være et aktivt talerør inn mot kommunen. Det er helt nødvendig at kommune og grendautvalg spiller på samme lag.

Det er nå viktig at kommunen ikke tar noen forhastede beslutninger og selger til den første som legger penger på bordet.

En må ta hensyn til følgende:

Uansett hvem som kjøper/leier område må det legges til en klausul at eksisterende industri på området og andre som har behov, får full tilgang til kaiområdet for lassing/lossing av fartøyer.

Det må og stilles krav til at det gir arbeidsplasser til bygda.

Industriområde må heller ikke selges som et investeringsprosjekt.

Vikebygd kjemper nå for å få flere nye innbyggere til bygda, spesielt småbarnsfamilier for å kunne opprettholde barnehage og barneskolen.

Vi lurer også på hvilken avtale som er inngått med Westcon angående fartøyet som ligger til kai på Dommarsnes. Er dette langsiktig eller kortsiktig avtale ? Dette fartøy sperrer nå for bruk av kaiområde til tømmertransport, sand og grus og annet for eksisterende industri i bygda.

Mye av tungtransporten vedr. tømmer går nå gjennom Vikebygd sentrum til Bjoa. Dette utgjør farlige trafikksituasjoner på en allerede belastet veg, hvor mange barn ferdes.

Vi er nå i dialog med Statens vegvesen for utredning av vegen fra Isvik til Vikebygd. Får vi nå en bedre vei egnet for tungtransport vil det utgjøre muligheten for større industri som vil etablere seg på området. Dette må en ta i betraktning. Vikebygd trenger arbeidsplasser.

Vi ber nå kommunen om ikke å ta hastige beslutninger.

Mvh
for Vikebygd grendautvalg

Frantz Lea
formann
 

 
 
 
 

til hovudsida for VikebygdFølg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
September
Familiedag i Longåsdalen
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
Sal av industriområdet
August
Haustfest i Lio
Befaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Revansj til Bjoa
Morgon gudsteneste
Juli
Gode resultat i Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon og loppemarked
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarar i kano på Nidelva
St.Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
Leit etter slekt
Dugnad på Kjekt i Vik hall
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
April
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Mars
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Februar
Naustområde Ulvebne godkjent
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Januar
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år
 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)

Last ned 10 dagars varsel - som pdf   
VÊRVARSEL for VIKEBYGD    VÊRVARSEL for Nordabygda    VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg