Klikk her og gå til framsida

.

VEG TIL VIKESTØLEN

Sida er sist endra 13. okt. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
VikestølvegenTilskot frå kommunen til
Turveg frå Vikebygd til Vikestølen

Steinar Skartland 26.11.2014

Utval for Oppvekst og Omsorg innvilga søknaden frå grunneigarane om tilskott frå midlar til Universell utforming.

"Eit svært godt prosjekt 
- kan samanliknast med turveg frå Fjellstøl til Olalia"

Rådmanen skriv i saka fylgjande om prosjektet:

"Dette er eit av dei mest kostnadskrevjande og største prosjekta som har søkt om støtte på denne ordninga. Opprinneleg kostnadsramme er berekna til kr 580.000. Når prosjektet er gjennomført så vil ytre del av kommunen ha fått ein turveg av stor verdi som er tilrettelagt for alle brukarar.

Prosjektet kan på mange måtar samanliknast med turveg frå Fjellstøl til Olalia, der tilrettelegginga har ført til langt større bruk for alle grupper. Rådmannen ser søknaden om Vikestølsvegen som eit svært godt prosjekt som på alle måtar oppfyller intensjonane bak tilskotsordninga. Det vil verkeleg vera eit løft for å gje funksjonshemma tilgang til nye naturområde." Vik Grunneigarlag søkjer Investeringstilskott til universell utforming
Turveg frå Vikebygd til Vikestølen

av Steinar Skartland 11.10.2014, endra 13.10.14

VikestølvegenVegen frå Vikebygd og opp til Vikestølen er omlag 5 km.  Grunneigarlaget sette i gong eit to-årig prosjekt i 2013 for å rusta denne opp og har fullført første 3 km opp til Langavatnet.  Dei fekk tilskott på 50.000 til prosjektet i 2013 og har søkt på ny for 2014.

"Eit svært godt prosjekt
- samanliknast med turveg frå Fjellstøl til Olalia"

Rådmanen skriv i saka fylgjande om prosjektet:

"Dette er eit av dei mest kostnadskrevande og største prosjekta som har søkt om støtte på denne ordninga. Opprinneleg kostnadsramme er berekna til kr 580.000. Når prosjektet er gjennomført så vil ytre del av kommunen ha fått ein turveg av stor verdi som er tilrettelagt for alle brukarar. Prosjektet kan på mange måtar samanliknast med turveg frå Fjellstøl til Olalia, der tilrettelegginga har ført til langt større bruk for alle grupper. Rådmannen ser søknaden om Vikestølsvegen som eit svært godt prosjekt som på alle måtar oppfyller intensjonane bak tilskotsordninga. Det vil verkeleg vera eit løft for å gje funksjonshemma tilgang til nye naturområde."  Les resten av vurderinga her.

Rådmannen ser to mogelege tilrådingar:

  1. Avslag utifrå grunngjeving at prosjektet alt er tildelt midlar og at tildelinga på kr 50.000 er det som maksimalt er gitt til eitt og same prosjekt.
  2. Vik grunneigarlag får tilsegn om kr 50.000.- i tilskot til utbetring av Vikestølsvegen i samsvar med plan utfrå følgjande grunngjeving.:
    - Opprinneleg søknad søkte om tilskot fordelt over to år fordi totalprosjektet var så stort at det ikkje kunne fullførast på eitt år.. Noverande søknad er konkret oppfølging av dette..
    - Prosjektet er eit løft og eit stort prosjekt som legg til rette for gode
    naturopplevingar for dei grupper som tilskotsordninga skal tene.

Rådmannen tilrår avslag - OPOM avgjer.
Rådmannen vel første alternativet ut frå ei formell vurdering der han peikar på at ein ikkje tidlegare har gjeve meir enn 50.000 til det sama prosjektet og at det berre vert gjeve tilskott ein gong. På måndag er det politikarane i utvalet for oppvekst og omsorg (OPOM) som får saka på bordet og skal avgjera dette. Rådet for eldre og funksjonshemma var først positiv innstilt til søknaden, men valde å røysta for avslag då dei vart informert om at reglane i kommunen set grense på maks 50.000 til eitt prosjekt.


Behandling av saka i OPOM 13.10.2014:
OPOM utsette saka til neste møte for å henta inn tilleggsinformasjon.

 


Les også om Vikestølsmarsjen her

 

 
 
 
 
 

Tilbake til hovudsida


Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Nytt kjøkken og kafe
Frukost og konsert på butikken
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg