Klikk her og gå til framsida

.

Økonomi og folketal i Vindafjord

Sida er sist endra 11. okt. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Les her tertialrapporten for Vindafjord kommuneVindafjord kommune har
Nedgang i folketalet i 2014

av Steinar Skartland 11.10.2014

Gjennom fleire år har det vore vekst i folketalet på omlag 150 personar kvart år og kommunen har vore på stø kurs mot eit folketal på 9000 om nokre år. Har dette nå snudd?

- Folketalet i Vindafjord kommune har hatt ei negativ utvikling i 2014, skriv rådmann Kristian Birkeland i kommunen sin tertialrapport. - Dette gjeld særleg 2. kvartal. Pr. 1. januar var det 8 747 innbyggarar i Vindafjord kommune. Etter 1. kvartal viste folketalet ein nedgang på 1 person. Etter 2. kvartal var nedgangen på ytterlegare 31 personar. Siste oppdaterte folketal pr. 1. juli er 8 715.

Vindafjord kommune har hatt vekst i folketalet sidan 2008. Me ser no ei utflating og noko tilbakegang. Dette er ikkje spesielt for Vindafjord kommune. Ein ser liknande utvikling i landet forøvrig Last ned og les kommunen sin tertialrapport her.

Endring i folketalet første halvår 2014 for Vindafjord kommune, kjem som følgje av fødselsoverskot på 17 personar og netto utflytting på 49 personar. I desse tala ligg netto innflytting frå utlandet på 2 personar, og innanlandsk utflytting på 51 personar.


Folketalsutviklinga i Vindafjord (Tabell frå tertialrapporten til kommunen).

Ein forklarande faktor på endringa, kan vere aktiviteten i arbeidsmarknaden. Om dette er ein trend eller tilfeldig variasjon, er litt tidleg å sei.

Kommentar:
Mange meinar nok at dette er ein kortvarig tilstand.  Nye og populære tomter på Vikaneset i Skjold, ledige tomter i dei fleste bygder og framleis god aktivitet i næringslivet i kommunen, gir grunn til å vera optimistisk for auka tilflytting også i åra framover.

Korleis ei mogeleg kommunesamanslåing dei næraste åra vil slå ut, er ikkje godt å seia ennå.  Skulle t.d. kommunesenteret i ein større kommune bli i Aksdal eller Haugesund, vil dette også medføra at mange kommunale og administrative arbeidsplassar går same vegen. Dette kan då vera personar som flyttar med familien sin nærare eit nytt kommunesenter.  Vert derimot Ølen kommunesenteret i ein større kommune på Indre Haugalandet, kan dette virka motsett veg og skapa lokal vekst i dette nærområdet.

Kommuneøkonomien
-Det er liten tvil om at skatteinntektene for Vindafjord kommune vil vera lågare enn forventa i 2014.  Det er grunn til å tru at samla skatteinntekter og rammetilskot for 2014 vil bli redusert med 5-7 mill kr, skriv rådmannen som ser det som sannsynleg at kommunen vil koma ut med eit rekneskapsmessig resultat på rundt null dette året.
Les her om rådmannen si vurdering av kommunen si drift 2. tertial

 

 
 
 
 
 

Tilbake til hovudsida


Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Frukost og konsert på butikken
Tur til Longåsdalen
Oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg