Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Fv . 734 - Vikevegen

Sida er sist endra 30.aug. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
 
Brev til Statens vegvesen
Grendautvalet i kamp for fylkesvegen

av Steinar Skartland 30.8.2014

Vikebygd kan vera stolt av å ha eit grendautval som står på for ei rekkje tiltak i bygda. Noko som også har ført til utbetringar på fylkesvegen siste året

Nå har dei igjen teke tak i utfordringane med Fylkesveg 734 (Vikevegen).  I eit brev til Statens Vegvesen med kopi til kommune og politikarar, peikar dei endå ein gong på utfordringane, m.a. med Svendsbøbrua og vegen nordover derfrå.  Også brua og svingane ved Vossaplasset vert trekt fram.

Brevet kritiserer kommunen og vegvesenet for ikkje å ha gjort nok.  Nå treff kanskje denne kritikken litt feil, då det er samferdselsutvalet og fylkestinget i Rogaland Fylke, som prioriterer vegmidlane til fylkesvegane og kva prosjekt som skal setjast i gong.  Trass i tydeleg vedtak om prioriterte prosjekt i Vindafjord, der Vikevegen og Vossaplassvingane fekk auka prioritet, valde samferdselsutvalet å stryka desse frå sin plan for 2014-2017.  Dei ville heller ikkje yta midlar til prosjektering.  Det meste av midlane vert prioritert til Sør-fylket, medan vedlikehaldsbehovet er skrikande i nord.

Formannskapet i Vindafjord vedtok m.a. flg tekst som vart oversendt samferdselsutvalet i fylket (15.10.2013, framlegg frå Sp, Krf, SV og BBL): "Vindafjord kommune meiner at det er eit stort etterslep på vegvedlikehaldet på fleire av fylkesvegane i Vindafjord pga for låge løyvingar gjennom fleire år. Auke i trafikkmengda, kravet til trafikktryggleik og framkomma vil krevje auka rammer  til investeringar. Dei økonomiske rammene i handlingsplanen er alt for små til å dekke desse utfordringane. Dersom ikkje den økonomiske ramma blir auka utover forslaget, vil det innebere eit auka forfall, auka problem med å koma fram og dårlegare trafikktryggleik på vegnettet i Rogaland."

På ei liste over 12 viktige trafikksikringstiltak som Vindafjord her valde å be om prioriterte midlar til i 2014-2017, finn vi fylgjande:
  3. Utbetring av veg og GS- langs Fv 734 i Vikebygd,
  5. Generell opprusting av Fv 734

Eit fleirtal av fylkespolitikarane valde å sjå bort frå dette behovet.

Då er det viktig at både grendautval, kommune og politikarar står samen om eit press på fylket slik at midlar kan koma inn på budsjettet for komande år.  Brevet frå Grendautvalet er viktig for å løfta fram behovet på ny, i vona om at fagfolket i Statens Vegvesen også kan visa alvoret i situasjonen overfor dei i fylket som yter / ikkje yter budsjettmidlar til tiltaka.

Brevet frå Grendautvalet  

 


Grendautvalet
Møte med Statens Vegvesen

av Steinar Skartland 21.9.2014, basert på brev frå Grendautvalet.

Kart over vegen ved Svendsbøbrua - ØvrebøGrendautvalet hadde møte med represen-tantar frå Statens Vegvesen, den 10. september. Her hadde dei oppe endå ein gong saka om fylkesveg 734 frå Isvik til Vikebygd.  Ein kamp om å få vegen utbetra som dei står i spissen for.

Særskilt har dei her teke opp Vossaplass-svingane, utbetring av den farlege brua ved Vossaplasset og delutbetringar på strekninga frå Svendsbøbrua ved Bjordalsvegen og innover til Vikebygd.

Dei har fått lovnad om at det skal setjast opp trafikkteljar ved Svendsbø for å kunna dokumentera trafikkgrunnlaget på denne fylkesvegen.

Les heile brevet her 


Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Fv. 734 - Vikevegen
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg