Godt Nytt År i Vikebygd

 

Vossaplassvingane Fv 734

Sida er sist endra 8. febr. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Tilbakeslag for Vossaplass-svingane
Rogaland fylke  vil ikkje kostnadsrekna prosjektet

av Steinar Skartland 8.2.2014
 

Bilete frå synfaring med Statens Vegvesen, Grendautvalet, kommunen sin prosjektleiar, ordførar og varaordførar i fjor haust.
 

Grendautvalet har gjort eit stort og godt arbeid for å få i gong utbetring av vegen forbi Vossaplasset.  Kommunen har engasjert prosjektleiar for å hjelpa til med å få framgang i prosjektet og VAF har løyvt noko midlar til gjennomføringa. 

Rogaland fylke er vegeigar og Vindafjord kommune søkte fylkeskommunen om å få prosjektet kostnadsrekna og planlagt.  Men i møte 4. februar vart svarbrevet frå samferdselsavdelinga i fylket lagt fram til orientering for formannskapet i Vindafjord.  Her seier fylkeskommunen nei til å ta oppdraget.

Varaordførar tok opp spørsmålet om kva kommunen kan gjera vidare med dette.  Vegen er her ei trafikkfelle, særleg med tanke på at born og andre ferdast til fots og på sykkel i dei smale og uoversiktlege svingane, der også tungtrafikk passerer dagleg.  Rådmannen sitt svar var at det frå hans side ikkje ville bli gjort noko, då han ikkje har midlar til å setja i gong planlegging og vegeigar ikkje er interessert.  Ordførar og varaordførar vil ikkje gi opp så lett og ser på korleis ein skal gripa an denne saka vidare.  I handsaming av prioriteringsliste for trafikksikringstiltak i heile kommunen, vart dette prosjektet løfta opp til 3. plass.  Likevel skriv fylkeskommunen:

"Verken utbetring av fv 734 eller ny gang- og sykkelveg langs fv 734 er prioriterte prosjekter i det nylig vedtatte Handlingsprogram for fylkesvegar i Rogaland 2014  2017.  Prosjektet har heller ikkje hatt høyeste prioritet i kommunens innspill til eller høring av nevnte handlingsprogram."

Så kan ein ikkje anna enn bli forundra.  Er det slik å forstå at fylket berre vel å støtte det eine prosjektet i kommunen som vert sett på første plass på prioriteringslista i ein fire-års periode?  Nå har fylket vedteke sin plan.  Det må likevel jobbast vidare frå kommunalt hald med å finna løysingar. 

Eit grov-overslag på kostnadane i prosjektet med Vossaplass svingane og sykkel og gangsti til butikken, er så langt på 13-14 millionar kroner.  Med dugnad og lokal innsats kan ein kanhende få redusera dette noko?  Så kjem også spørsmålet korleis ein kan sikra at midlane frå VAF ikkje forsvinn om prosjektet vert utsett.

Les Nabbane vert fjerna
Prioriteringsliste for fylkesvegar

 

 
 
 
 
 
 
 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg