Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Vikebygd i april - då våren endeleg kom

Sida er sist endra 29. mars 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Følg på Twitter i 2013 - klikk her


Innsamling til SOS Barnebyer.
av Inger Katrine Sundve 3.4.13

Lørdag 30.mars, på påskeaften, samlet Mathilde og Fredrik inn penger til SOS Barnebyer. De hadde fått lov av Rolf å stå utenfor Arkivbilde frå tidlegare av Fredrik og Mathildebutikken og ha salg av tegninger, nøkkelringer, lys og annet de hadde lagd. Kaffe og karameller var det også å få seg. Rolf bidro med brus og vaffelrøre - og fylte også på når kaffekanna gikk tom.

Det var både påsketurister og bygdefolk fra hytter og hus som lot seg friste av nystekte vaffler i vår-sola. Til sammen fikk Mathilde og Fredrik inn kr 970,- til SOS Barnebyer.

Takk til alle som bidrog.                   (PS bildet er henta frå arkivet frå desember)


Årstid i utakt
På leiting etter mat i april

av Steinar Skartland 6.4.13
 

Det er 6. april.  Sola har stått høgt på den blå himmelen i fleire dagar, men om morgonen når eg står opp er graderstokken eit godt stykke under null. Tela er ennå i jorda og bøndene fortvilar over at gjødsellageret er fullt.  Men i dag var det mildare.  Snø og yr har skifta på gjennom dagen.  Ute i hagen er det liv.  Det tidlege vårblomane har kome opp og pyntar i skråningane.  Småfuglar trippar rundt og leitar etter mat. 


Granmeis og Kjøttmeis på leiting etter mat i hagen

 


Mange legg turen til fjells i Vikebygd.
av Steinar Skartland 29.3.13

Nuyakassen på SåtaDet har vore jamn straum av turgåarar langs skogsvegen på Skartland og opp til Såta. Frå boka vart lagt ut onsdag 20. mars og fram til Langfredag 29. mars nærma talet på namn i Nutaboka på Såta seg 120.

LES OM NUTATURANE HER
 


Utsikt frå Såta mot Folgefonna


Utsikt frå Såta mot Tindeland - Eit namn som truleg stammar frå mannsnamnet: Tindulfr.
Alt så tidleg som på 1300 talet var staden kjend under namnet Tindulfsland. Ein kunne kanskje tru at det stammar frå fjelltoppar, tindar, men det er lite truleg. Her er ingen tindar, men heller slake og runde åsar.  Frå boka "Norske Gaardsnavne" siterer eg:
1. Tindeland. Udt. ti'llann. -- Tindulfs-land DN. II 106, 1315
Thindelandt 1563. Thennelannd 1567. Thinland 1610. Tindeland 1668. 1723.
Tindulfsland. Sms. med det kun fra dette Stedsnavn kjendte Mandsnavn Tindulfr

1,2. Toredalen. Udt. tó:'redalen. Hvis gammelt, mulig af Kvindenavnet Þóra.

2. Gangstø. Udt. gångstø. -- Gangstøe 1723 (for længe siden ryddet under Tindeland, men ikke før skyldsat). Se Fjelberg GN. 2.

3. Aarvik. Udt. å'rvík. -- Orwig NRJ. II 521. Aaruig 1563. Aruiig 1567. Aaruig 1610. Aarvigen 1668.
Aarvig 1723.  1ste Led er sandsynlig Trænavnet Or, Older.

4. Fossøl. Udt. få'ssøl. -- Fossell 1610. 1614. Fodtzell 1668. Fodsel 1723.Garden Baslia som ligg på andre sida av elva ved Skreå og høyrer til Bjoa.  Biletet er teke frå Såtå. 

Skatland (Skartland).  Om denne garden står det i boka "Norske Gaardsnavne":
Skatland. Udt. ska:'tlann. Skatland NRJ. II 521.
Skaare-landt 1563. Skorrelannd 1567. Skarland 1567. Skatland 1610. Skartland 1614. Schartland 1668. Scharland 1723.
*Skataland eller *Skatland. Kan være sms. med Mandsnavnet Skati, som forekommer, om end sjelden, baade i Norge (DN. I 470 AB. 30) og paa Island (Landn. 113, Søn af en Landnaamsmand). Se PnSt. S. 220. Det synes dog paa Grund af Beliggenheden nær et fremspringende Fjeld rimeligere at forklare Navnet af det under Skaanevik GN. 9 omtalte Dialekt-ord Skat m. eller Skate m.

Elles kan fylgjande vera aktuell tyding: 'Skat' er greiner / buskar og det kan derfor godt hende at dette har vore opphavet. Vender ein augo opp mot fjella så ser vi at dei er kjenneteikna av mange djupe skar. Eit skore landskap. Kva for opphav som er det rette kan ein grubla på, men det er sikkert at namnet er skreve og uttalt forskjellig gjennom tidene.

Norske Gaardnavne (link) ble utgitt i årene fra 1897 til 1924 etter manuskript utarbeidet av professor Oluf Rygh.  Du kan søke etter gardsnamn i dette bokverket, her.
www.genealogi.no


Fjellturar i Vikebygd
Nutabøkene er på plass i kassane

Innsendt av Øyvind Valen 28.3.13

Nutabøkene til fjellturane i Vikebygd er no på plass. Speidarane var oppe med bøkene på Såtå, Bårefjell og Trodlanibbå onsdag siste veke. Leiarar la samstundes ut bøkene på Sætrafjellet og Ulserhaug. Skjærtorsdag var også boka på Trodlafjellet på plass.

God tur, flott og tørt i fjellet no, litt snø mot Ulserhaug, elles hardt og tørt.

(Illustrasjonsfoto frå tidlegare)
LES OM NUTALØYPENE HER

 


Tele i jorda og fulle gjødsellager
Last ned langtidsvarsel for ei veke fram her

Fulle gjødsellager
Bøndene er dei som ventar mest på mildvêret.  Tela må ut av jorda.  Husdyrgjødsla kan ikkje spreiast på frosen mark.  Då vil den bli vaska ut i vassdrag ved nedbør.  Først når grasveksten er i gong vil næringa i gjødsla koma til nytte. 

Tilskot for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel
Tilskotsområda for miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel er utvida og gjeld no alle gardsbruk i Vindafjord kommune!  Her har alle gardsbruk no høve til å søkje om tilskot til spreiing av miljøvennleg husdyrgjødsel.

Oversikt over førebelse satsar:
Bruk av nedfelling/nedlegging på fulldyrka areal gir eit tilskot på 50 kr per dekar.  Ekstra-tilskot for bruk av slangeutstyr ved nedfelling/nedlegging gir eit tilskot på 35 kr per dekar. Nedmolding innan 2 timar gir eit tilskot på 30 kr per dekar.

Miljøvennleg gjødselspreiing:
Tilskot til miljøvenleg spreiing var eit prøveprosjekt i nasjonal regi som no blir overført til Regionalt miljøprogram.  Mesteparten av gjødsla bør køyrast ut før 1. slått og etter 1.slått.

Tilskotsordinga går ut på å velja ei meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel. Dette gir betre effekt av næringstoffa i gjødsla.  Raskare kontakt mellom jord og husdyrgjødsel samt auka vasstilsetting, gjer at næringsstoffa i større grad kjem til nytte for plantane, og faren for tap til luft og vatn minskar. Mindre lukt ved spreiing betyr mindre tap av nitrogen til lufta!

Det er bruk av spreieutstyr som anten legg gjødsla heilt ned på bakken (nedlegging med stripespreiar) eller direkte nedfelling (med utstyr som skyt gjødsla ned ved trykk) som gir grunnlag for tilskot. Dei som ikkje har høve til å nytte slikt utstyr, og som skal jordarbeida om våren, kan søkje tilskot til å molde gjødsla ned innan 2 timar. For å hindre jordpakking blir det gitt ekstra tilskot til bruk av slangeutstyr dersom det er nytta i kombinasjon med stripespreiar. Slangane blir kopla direkte frå gjødsellaget (eventuelt mobilt gjødsellager) til spreieutstyret, og blir dratt etter traktoren. På den måten slepp ein tunge gjødselvogner ute på enga. God jordstruktur er svært viktig for å sikre god rotutvikling og plantevekst. Plantar i god vekst er avgjerande for godt avlingsnivå, og gir også mindre tap av næringsstoff.

Kjelde/Les meir på vindafjord.kommune.no

 


NVE melder 12.4.2013:
Melding for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane,
14. - 15. april 2013
   12.04.2013 | 12:30
Mye nedbør og mildt vær søndag og mandag vil gi raskt økende vannføring i mindre elver og bekker. Is i elveløp og is som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier medfører økt fare for lokale oversvømmelser.  Les meir her.

Vått, men ikkje ekstremt
Laurdag klokka 15:30 sende fylkesmannen ut korrigerande melding:
Met.no melder i dag at det blir lokalt mykje nedbør søndag, 30-60 mm, og betydeleg høgare temperatur.  Mengda nedbør er likevel ikkje nok til at ein sender ut ekstremvêr varsel.

 Lågtrykket som er på veg mot Vestlandet vil ikkje gje ekstreme mengder med nedbør.
- Vi avsluttar derfor den auka overvakinga, fortel statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.
- Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil få liten storm utsette stader, mens det ved Stad vil blåse
sterk storm Les meir her på met.no

 

 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Litt frå Idrettslaget
Plassanaustet
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org